Notulen jaarvergadering parkmanagement 2018

Nieuwsbrief Oktober 2018 Algemeen


Verslag van de jaarvergadering van het Parkmanagement Katwijk. Aanwezig waren 34 ondernemers. Deze ondernemers hebben getekend voor aanwezigheid en ze onderschreven de verklaring dat het bestuur van het Parkmanagement Katwijk de belangen gekoppeld aan de doelstelling(en) van het Ondernemersfonds behartigen. De vergadering ging akkoord met de herbenoeming van de leden van het bestuur voor de komende drie jaar en stemde tevens in met het onderbrengen van de collectieve beveiliging (SBB) in het parkmanagement.

 

1. Opening

Voorzitter Henk Oostingh opende de vergadering op 25 september om 17.00 uur. Hij stelde de vooraf bekendgemaakte agenda met instemming van de aanwezigen vast.

2. Organisatie en bestuur Parkmanagement Katwijk

De vergadering ging akkoord met de voorgestelde naamswijziging. Met ingang van september heet de Belangenvereniging voor ’t Heen en Klei Oost (afgekort BVHK) nu Parkmanagement Katwijk.

De voorzitter gaf een korte toelichting op de ontstaansgeschiedenis en het doel van het parkmanagement. De belangenbehartiging van algemene en gemeenschappelijke zaken voor de op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers is het uitgangspunt, waarbij de ondernemers die eigenaar zijn van een (bedrijfs-)pand stemrecht hebben. Zij hebben eerder ingestemd met de uitvoering van de afspraken middels het parkmanagement, zoals deze voortkomen uit het Ondernemersfonds. Ondernemers/eigenaren van een bedrijfspand die niet akkoord gaan met de vertegenwoordiging door het bestuur van het Parkmanagement Katwijk dienen dat schriftelijk (per mail) kenbaar te maken.

Om de activiteiten te faciliteren en om de communicatie, onder andere middels de maandelijks verstuurde digitale nieuwsbrief, mogelijk te maken, wordt er een ledenadministratie (adresgegevens en mailadres) gevoerd. Iedere verzending van de digitale nieuwsbrief geeft de mogelijkheid om uitgeschreven te worden.

Het bestuur – Henk Oostingh (vz), Leo vd Krogt (penningmeester) en de leden Peter Jongejan en Ton Lammers – werden herkozen voor een periode van drie jaar. De bestuursverkiezing was vooraf kenbaar gemaakt in de digitale nieuwsbrief, waarbij vermeld stond dat tegenkandidaten tot 24 september aangemeld konden worden. Henk Oostingh meldde dat er geen voordracht binnenkwam en stelde voor het huidige bestuur te herbenoemen. De vergadering ging daarmee akkoord.

De vergadering accordeerde het voorstel van het bestuur om de collectieve beveiliging te integreren in het parkmanagement. De bestuursleden vormen nu ook het bestuur van het SBB. Met de belangenvereniging ’s Gravendijck / Klei Oost (gemeente Noordwijk) worden afspraken gemaakt over de aansturing van de beveiliging in dit gebied.

Henk Oostingh gaf aan: Ons doel is in ’t Heen en Klei Oost tot een deelnamepercentage van ruim 95 procent te komen van het aantal bedrijven aan het collectieve deel van de beveiliging, zodat we samen de kosten dragen en er geen freeriders-gedrag ontstaat. Ook kijken we wat de mogelijkheden zijn van aanvullende vormen van beveiliging. Met de huidige beveiliger, Huschka Beveiliging uit Leiderdorp, is een contractperiode afgesproken van 1 jaar. De voorzitter vroeg de vergadering in te stemmen met het voorstel om voor dit jaar 37.500 euro beschikbaar te stellen om de huidige deelnemers aan de collectieve beveiliging een korting te geven van ongeveer 30 % op dit collectieve deel. Dat wordt verrekend door de beveiliger op de factuur van de huidige deelnemers in de zomer van 2019. De vergadering ging akkoord met het voorstel.

3. Parkmanagement, taken en activiteiten

Parkamanager Aad van Duijn gaf een toelichting op de activiteiten van het parkmanagement, die momenteel actueel zijn. Dat betreft onder andere de reconstructie van de Lageweg, Ambachtsweg en Heerenweg. Het parkmanagement ondersteunt de communicatie richting de ondernemers en is het aanspreekpunt voor ondernemers als het gaat om afspraken te maken over de bereikbaarheid van hun onderneming tijdens de werkzaamheden, die in het eerste kwartaal van 2019 in opdracht van de gemeente Katwijk uitgevoerd gaan worden. Andere zaken die momenteel spelen zijn de werkzaamheden voortkomend uit het Geluidreductieplan, het aanbieden van collectieve oplossingen/aanpak asbestsanering panden ’t Heen en Klei Oost, optimaliseren kwaliteit bedrijventerreinen en beveiliging, onder andere middels het instandhouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Tenslotte verkent het parkmanagement de mogelijkheid om extra subsidie te ontvangen voor ondernemers die kiezen voor zonnepanelen en/of deze gaan inzetten na de asbestsanering van hun daken. Ook het tegengaan van overlast en het terugdringen van zwerfafval zijn actuele zaken waarmee het parkmanagement actief is.

toelichting henk kreft over succes digitaal bereik.JPG

De Omgevingsdienst West-Holland start met het in kaart brengen van de hoeveelheid geluid op ’t Heen, omdat er nu overschrijdingen op grenszones zijn. Daardoor kunnen er geen Hinderwetvergunningen afgegeven worden. Komend voorjaar gaat de Omgevingsdienst de totale geluidbelasting definitief bepalen zodat er gewerkt kan worden aan oplossingen voor de bedrijven die nu op het terrein gevestigd zijn, of er zich willen vestigen. Daartoe start de Omgevingsdienst oktober met het in kaart brengen van de actuele geluidcontour. De Omgevingsdienst voert de werkzaamheden zelfstandig uit.

Henk Kreft gaf tenslotte een korte toelichting op de aanpak van het parkmanagement om de digitale bereikbaarheid te verhogen. Een succes voor de ondernemers, zoals bleek uit zijn onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat door de investeringen van KPN (2e helft 2017) het kopernetwerk voor >90% van de gevestigde bedrijven op een zeer acceptabel niveau is gebracht. KPN biedt nu op veel plaatsen een internetsnelheid van 100Mb/s. Hiermee voldoet het KPN kopernetwerk aan alle drie de onderzochte normen van 30Mb/s, 100Mb/s en 100Mb/s betaalbaar. Prettige bijkomstigheid voor de bedrijven is dat KPN geen extra kosten in rekening brengt. Alle andere marktpartijen zouden wél extra kosten in rekening brengen of een hoog deelnamepercentage eisen. Tenslotte geldt dat voor bedrijven met een hogere bandbreedtebehoefte een glasvezelnetwerk beschikbaar is, weliswaar tegen hogere tarieven. De conclusie van Henk Kreft was duidelijk: Voor het MKB is er door de aanpak van het parkmanagement een zeer acceptabele oplossing gecreëerd middels de koperupgrade van KPN.

4. Financieel overzicht.

Penningmeester Leo v.d. Krogt lichtte de financiële situatie toe. Voor dit jaar bedraagt de totale uitgave 22.500 euro, terwijl er reserveringen zijn voor het invoeren van de camerabeveiliging (40 duizend euro) en de restitutie van een deel van de kosten voor het collectieve deel van de beveiliging (37.500 euro). Daarmee is de begroting voor dit jaar sluitend en kreeg de penningmeester een akkoord van de vergadering op de toelichting en het getoonde financiële overzicht.

5. Rondvraag

Geen verdere vragen. Henk Oostingh bedankte de ondernemers voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. De volgende algemene vergadering zal medio september 2019 plaatsvinden.