Noodzakelijkerwijze wordt ALV van 26 oktober uitgesteld

Algemeen


Het bestuur van het parkmanagement Katwijk is genoodzaakt de ALV van 26 oktober aanstaande te verschuiven naar een later moment. Waarschijnlijk wordt dat januari aanstaande. Ondanks dat de bestuursleden er hard aan trokken zijn de voorbereidingen voor twee belangrijke agendapunten nog formeel niet, in tegenstelling tot de verwachtingen, afgerond. Het betreft de vergunning plaatsen masten voor de camerabeveiliging en het projectplan uitvoering duurzaamheid.

De terugkoppeling op de aanvraag voor de 11 geplande masten voor de camerabeveiliging op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost lijkt ruimte te geven voor het gaan afgeven van een vergunning, maar in de afgelopen week ontvangen brief staat dat nog een vervolgtraject – aanvraag omgevingsvergunning – gedaan moet worden, waar de gemeente apart naar kijkt. Daarmee duurt de definitieve aanvraagprocedure nog enige weken.

Ook de gewenste informatie voor aanpak duurzaamheid, beschreven medio mei in ons projectplan Duurzaamheid, krijgt nog twee belangrijke vervolgafspraken, namelijk die van eind oktober (stond eerder gepland) met de twee betrokken wethouders J. Knape en S. Spek. Betrokkenheid van de gemeente is essentieel om deze zo belangrijke aanpak voor de ondernemers op ‘t Heen en Klei Oost uit te kunnen gaan voeren. Daarnaast is er recent een overleg met de Rabobank Leiden e.o. /Kenniscentrum afgesproken om begin november over een gemeenschappelijke aanpak en uitvoering te overleggen.

Geluidsnormen

Het bestuur van het PMK wil pas de ALV houden als er op deze twee belangrijke agendapunten duidelijkheid, ook met het gemeentebestuur, is. Vandaar de keuze om de ALV uit te stellen.

Een voordeel is dat een ander belangrijk onderwerp, dat vermoedelijk de ondernemers op ’t Heen gaat treffen, nog meegenomen kan worden. Het betreft de verandering in de geluidsnormen, de wijze van meten daarvan en daarmee de geluidszonering in het gebied. De gemeente beoordeelt momenteel welke effect dat op korte termijn voor de ondernemers op onze bedrijventerreinen heeft en komt met een aantal bespreekpunten die we graag – tenminste informatief – meenemen op de uitgestelde ALV.

De ondernemers die zich aanmeldden, maar ook zij die aangaven deze datum niet te kunnen, krijgen apart een mail met een toelichting.

We informeren u tijdig over een nieuwe datum.