Naar een nieuw economisch beleidsplan gemeente Katwijk

Algemeen


Het bestuur PMK levert input voor het nieuw gemeentelijke Economisch Beleidsplan. Daardoor krijgt de gemeentelijke visie een duidelijke signatuur vanuit de opvatting van de ondernemers, waarbij een integrale aanpak en de toekomst van bedrijventerreinen inclusief revitaliseren, uitgangspunten zijn. Ondernemers moeten op de bedrijventerrein ruimte hebben om te ondernemen. Daarbij is de lokale overheid faciliterend en kader-stellend in de wet- en regelgeving.

Onderdelen van de notitie (de notitie is te vinden op de site van het PMK) hebben betrekking op: Ondernemers moeten op de bedrijventerrein ruimte hebben/krijgen om te ondernemen. Daarbij is de lokale overheid faciliterend waar het de informatieve rol betreft en duidelijk is in de kader-stellende wet- en regelgeving. Die duidelijkheid wordt bevorderd door een proactieve benadering en het vroegtijdig verstrekken van informatie aan ondernemers en een snelle afhandeling van de vragen van ondernemers middels heldere procedures met korte lijnen. Een proces dat ondersteund wordt door goede gerichte communicatie.

De gemeente bevordert de samenwerking met vertegenwoordigers van de gevestigde ondernemers, zoals het PMK, waardoor collectieve belangenbehartiging deel uitmaakt van de voorbereiding van het gemeentelijk beleid. Daar waar het de uitvoering betreft, zijn er afspraken over een heldere communicatie – van wie en door wie – naar de ondernemers.

De gemeente zorgt voor de invulling van bedrijfshuisvestingsmogelijkheid en de daarbij horende wensen van ondernemers. Daarvoor moet gestuurd worden op een maximale oppervlakte aan bedrijventerreinen die beschikbaar komt en welke gericht is op de lokale vraag van nu en de verwachte vraag de komende jaren. Door de schaarste aan beschikbare grond moet (extra) ruimte gecreëerd worden op de bestaande bedrijventerreinen. Verdichting en hoger toegestane bebouwing is daarbij een noodzaak. Daarbij geldt het tegengaan van oneigenlijk gebruik en de situaties van oneigenlijk gebruik achteraf hersteld worden. Daarbij is het revitaliseren van bepaalde gedeelte (zoals de zuidoosthoek van ’t Heen) van het bedrijventerrein een noodzaak.

De kwaliteit en kwaliteitshandhaving zijn speerpunten. Daartoe organiseert en onderhoudt de gemeente, in samenwerking met het PMK, een KVO voor de terreinen, waarin afspraken op uitvoerend niveau en over vormen van samenwerking – ook tussen brandweer en politie – gemaakt zijn.  De Smart-opgestelde afspraken over onderhoud en herstel, maken deel uit van de kwaliteitsbewaking. Denk aan (snel) herstel openbare verlichting, vuil-verwijderen en handhaven.

Wonen

Ondernemingen gedijen in een omgeving waar aandacht is voor goed werken, goed wonen en kwaliteit in recreëren. Een samenhangende combinatie van aandachtspunten die gelden bij het opstellen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een goede bereikbaarheid en snelle contacten met het achterland zijn daarbij tevens onmisbaar en gelden als belangrijke randvoorwaarden. Het ontwikkelen van snelle busverbindingen, die ook de bedrijventerreinen aandoen, is wenselijk.

Onderdeel van een aantrekkelijke woongemeente is het hebben van winkelcentra met een breed en samenhangend aanbod. De gemeente faciliteert de mogelijkheid tot vestiging, waarbij rekening gehouden worden met een breed en divers aanbod.

Speerpunten zijn eveneens recreatie en toerisme, en het daarbij het ‘vermarkten’ van het toeristisch product in een regionale samenhang en het uitwerken van USP voor Katwijk: aantrekkelijk verblijfs- en bezoekersaanbod voor de doelgroepen gezinnen, de sportieve doelgroep (fietsen, wandelen) en de watersportliefhebber. Het meer aantrekkelijk maken van de natuurgebieden (duin, strand en in de regio) voor wandelaars en fietsers met een educatieve ondersteuning.

Onderwijs

Katwijk werkt voortvarend aan een samenhangend beleid op de terreinen van onderwijs en arbeidsmarkt. Het creëren van beroepskwalificerend onderwijs voor relevante bedrijven in Katwijk is een noodzaak. Daarbij stimuleert de gemeente positieve acties gericht op samenwerking onderwijs bedrijfsleven en het enthousiasmeren van jongeren voor meer technisch gericht onderwijs.

ondernemers-kruiwagen-katwijk.jpg

De gemeente werkt vanuit een ontwikkelingsroute naar een gemeente met een centrale rol in de Duin- en Bollenstreek, qua huisvesting, economische ontwikkelingen, toerisme en sport- en recreatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de nabijheid van Schiphol, de betekenis van de Greenport en het onderdeel uitmaken van een Randstedelijk gebied met belangrijke mainports en daarmee vormen van bedrijvigheid, zoals transport, opslag, glasteelt maar ook specifieke bedrijvigheid in de bouw en schildersbedrijven. Inclusief de onderneming op het vlak van hightech en nieuwe innovaties, zoals bedrijven die gelieerd zijn aan Space-technologie, Drone valley, maar ook de bestaande bedrijven met hightech toepassingen (zoals planten- en bloementeelt, veredeling, koel- en vriestechnologie).

De gemeente denkt in kansen en mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Een intentie die centraal staat in het doen en daarmee handelen.