Mening en betrokkenheid ondernemers bij duurzaamheid middels enquête gepeild

Algemeen


Het Parkmanagement Katwijk (PMK) start begin februari met werkzaamheden gekoppeld aan het projectplan Duurzaamheid. Het PMK wil daarbij processen initiëren en faciliteren waarbij ondernemers zelf aan zet blijven bij de uitvoering. Belangrijk is het creëren van betrokkenheid bij ondernemers in ’t Heen en Klei Oost bij het project en hun kennis, ervaring en ambities mee te nemen. Om dat goed in kaart te krijgen start het PMK half februari met een enquête onder de leden.

Het projectplan Duurzaamheid van het PMK gaat uit van het faciliteren van ondernemers bij de aanpak en ontwikkelingen rondom duurzaamheid. Aandragen van mogelijkheden, verzamelen en beschikbaar stellen van kennis en het voorleggen van vormen van good-practice zijn daarbij belangrijke stappen. Het PMK functioneert daarbij als een spin in het web en aanjager van processen waar ondernemers uiteraard zelf bij betrokken zijn. Tevens worden oplossingen gezocht die collectief aangepakt gaan worden. Dat maakt groepen ondernemers op onze bedrijventerreinen sterker. Faciliteren, kennis en inzichten verzamelen en samen oplossingen creëren, zijn de trefwoorden van waaruit het PMK actief is bij de diverse aspecten van duurzaamheid.

Enquête

Met de gegevens van de enquête werkt het PMK aan de uitwerking van het projectplan Duurzaamheid en het zoeken naar mogelijkheden van collectieve vormen van aanpak. In deze enquête komen de thema’s duurzaamheid, energiegebruik, afvalbeheer, mobiliteit, samenwerking en betrokkenheid van medewerkers aanbod. Onderwerpen die raken aan zowel landelijke regelgeving, zoals het stikstofbeleid, als regionale ontwikkelingen.

Samenwerking vanuit het collectief (verzamelde bedrijven bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost, maar desgewenst ook andere bedrijventerreinen/winkelcentra in onze gemeente) is een belangrijk instrument om doelen te bereiken. Om de samenwerking vorm te geven is het van belang inzicht te krijgen in hoe duurzaamheid binnen de ondernemingen en op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost wordt gezien en toegepast. Met de enquête waarmee ondernemers benaderd worden, wordt dieper op de verschillende thema’s ingegaan, zoals energietransitie en circulariteit.

Energie

De energietransitie verwijst naar de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Daarbij gaat het om de overschakeling van steenkool, olie en gas naar schone energietechnologieën zoals zonne-energie, windenergie en/of andere duurzame energiebronnen. Het doel van de energietransitie is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpakken van klimaatverandering.

In een circulaire economie worden grondstoffen hergebruikt om afval te minimaliseren. Een circulaire economie streeft naar een systeem waarin materialen voortdurend worden hergebruikt, wat gunstig is voor het milieu en economisch efficiënt. Dit begint bij het ontwerpen van producten met het oog op hergebruik en mogelijk maken van kringlopen voor hergebruik waarmee onnodige verspilling van grondstoffen wordt voorkomen.

Tenslotte komen in de enquête ook vragen over wateroverlast, duurzame vergroening en klimaatadaptie aan de orde. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten.

 

Betrokkenheid

Ondernemers wordt gevraagd de antwoorden zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Hun mening is cruciaal voor het in beeld brengen van de diverse standpunten en ervaringen met betrekking tot deze belangrijke thema’s.

De verwerking van de gegevens gebeurt deels anoniem en in ieder geval binnen de kaders van de privacyregels. Trekker van het project duurzaamheid namens het PMK is Nico Dijkdrent. Hij werkt daarbij samen met Aad van Duijn (parkmanager) en de bestuursleden Henk Oostingh en Rob Grimbergen. Nico wordt bij de verwerking, het analyseren van gegevens en het uitwerken van diverse voorstellen bijgestaan door studenten van onder andere de Haagse Hogeschool.