Ledenbijeenkomst Parkmanagement Katwijk 2019

Nieuwsbrief Oktober 2019 Algemeen


De jaarvergadering van de op het bedrijventerrein ’t Heen en Klei Oost gevestigde ondernemers vond half oktober plaats in de Strandzaal van het gemeentehuis. Reguliere agendapunten zoals het vaststellen van de begroting en de bestuurssamenstelling passeerden in rap tempo de bijeenkomst. Wat langer stond het bestuur stil bij de ontwikkelingen van het bestemmingsplan. Met name de mogelijke komst van een vestiging van Mac Donalds begrijpen de ondernemers niet.

 

De komst van een vestiging van Mac Donalds op het bedrijventerrein ’t Heen en de mogelijke verplaatsing van de kringloopwinkel De Brug richting een nieuwbouw nabij de milieustraat wijst het Parkmanagement met name vanwege de verkeersoverlast af. Dat geldt ook voor het vestigen van inwoners op het bedrijventerrein die overlast veroorzaken in de woonkern van ons dorp. Wel is het Parkmanagement blij met de reconstructie van de wegen en de constatering van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-West dat de geluidsoverlast de grenzen van het ’t Heen niet langer overschrijdt.

 

Restaurant

“We investeren ruim anderhalve ton in beveiliging van de bedrijventerreinen en hebben dat samen met Huschka Beveiliging op orde. De komst van een fastfoodrestaurant op het terrein veroorzaakt overlast, past geheel niet in het bestemmingsplan en de al jarenlang geldende afspraak met de gemeente om het terrein in te richten voor handel en industrie. Ook verwachten we een onacceptabele toename van de verkeersdrukte in de zuidwestkant van ’t Heen. We hebben het gemeentebestuur al laten weten niet akkoord te zijn en zullen er alles aan doen om een vergunning tegen te gaan,” aldus Oostingh, die daarvoor veel bijval kreeg van de aanwezige ondernemers. “Ook het huisvesten van inwoners in het ‘t Heen die elders voor overlast in hun woonomgeving zorgen, past niet in onze inzet voor een kwalitatief en hoogwaardig ingericht gebied. Vooral omdat er binnen de gemeentegrenzen hiervoor goede alternatieven zijn.”

De circa dertig aanwezige ondernemers kregen van het bestuur van het Parkmanagement een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en een planning voor het komend seizoen. Activiteiten die penningmeester Leo van der Krogt vertaalde naar de begroting. Een onderdeel van deze begroting is een bijdrage aan de collectieve beveiliging, zodat de leden die bijdragen aan deze vorm van beveiliging een korting van ongeveer 30 procent krijgen op het door hen betaalde collectieve deel. De vergadering stemde in met dit voorstel. “Jammer alleen,” verwoordde Peter Jongejan het gevoel van het bestuur, “dat er nog steeds een groep free-riders is. We streven dan ook naar 100 % als het om de deelname aan de collectieve beveiliging gaat.”

De leden stemden in met de begroting en de verantwoording van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar. Naast aandacht voor het privacyreglement memoreerde voorzitter Oostingh de samenstelling van het bestuur en het gegeven dat er over twee jaar bestuursverkiezingen zijn. “Heb je interesse, laat dat dan weten.”

 

Belangen

Het Parkmanagement Katwijk behartigt de belangen van alle gevestigde ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. “Een aantal van ruim 400,” aldus Henk Oostingh. “Om die belangen te behartigen voeren we overleg met het gemeentebestuur en andere instanties of overheden. Een goed voorbeeld is de samenwerking die vastgelegd is in het keurmerk veilig ondernemen en de collectieve beveiliging. Ook op het gebied van duurzaamheid nemen we onze verantwoordelijkheid en zijn we samen met de gemeente betrokken bij het enthousiasmeren van ondernemers in het doorvoeren van een energiescan met tips over besparingen en andere vormen van energieopwekking.”

Bestuurslid Peter Jongejan gaf aan dat het parkmanagement tevens onderzoekt, in hoeverre er goede alternatieven zijn voor het autoverkeer op het terrein, het slimmer en daardoor dus minder gaan rijden van vrachtwagen voor pakketpost, het eventueel inkopen van energie en het ophalen van afval. “Gemakken voor de ondernemers, maar vooral ook een gezamenlijke inzet vanuit duurzaamheid.”

 

Succes

“Het Parkmanagement heeft een afspraak met het regionale beroepsonderwijs gemaakt voor een gezamenlijke aanpak om het beroepsgerichte onderwijs te promoten en vooral ruimte te creëren voor allerlei vormen van stages en oriëntatielessen. Het gaat om een combinatie van een aantrekkelijke voorlichting en verschillende vormen van uitdagende snuffelstages. Zo kunnen we laten zien hoe divers de mogelijkheden zijn bij ons bedrijfsleven en hoe uitdagend het werk: van ontwerp tot uitvoering. Een onderdeel van de afspraak is een intensiever contact tussen ondernemers en de leerling op school,” aldus Henk Oostingh.

Aansluitend volgde op de algemene ledenvergadering een toelichting van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-West over de ontwikkeling rondom de geluidszonering. Een jaar geleden bleek de situatie zo, dat er geen nieuwe vergunningen afgegeven konden worden. “In samenwerking met het parkmanagement en de gemeente Katwijk is de situatie opnieuw gemeten en met de ondernemers in kaart gebracht. En met succes,” meldde de heer Elmer Erades van de Omgevingsdienst, “want uit het recente rekenschema blijkt dat er geen overschrijding meer is en daarmee de ‘problemen’ verholpen zijn.” Tenslotte was het de beurt aan Francisco Grant van de gemeente, die de ondernemers informeerde over de tweede fase van de herinrichting van ’t Heen die doorloopt tot aan de zomer van 2020 (zie elders).