Verslag ledenbijeenkomst Oktober 2019

Algemeen


Mogelijke komst fastfoodrestaurant op bedrijventerrein irriteert ondernemers
“De komst van een vestiging van Mac Donalds op het bedrijventerrein ’t Heen en de mogelijke verplaatsing van de kringloopwinkel De Brug richting een nieuwbouw nabij de milieustraat wijst het Parkmanagement met name vanwege de verkeersoverlast af. Dat geldt ook voor het vestigen van inwoners op het bedrijventerrein die overlast veroorzaken in de woonkern van ons dorp. Wel zijn we blij met de reconstructie van de wegen en de constatering van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-West dat de geluidsoverlast de grenzen van het ’t Heen niet langer overschrijdt,” aldus voorzitter Henk Oostingh tijdens de jaarvergadering van het Parkmanagement Katwijk.

De jaarvergadering van de op het bedrijventerrein ’t Heen en Klei Oost gevestigde ondernemers vond maandag jongstleden plaats in de Blauwe Zaal van het gemeentehuis. Reguliere agendapunten zoals het vaststellen van de begroting en de bestuurssamenstelling passeerden in rap tempo de bijeenkomst. Wat langer stond het bestuur stil bij de ontwikkelingen van het bestemmingsplan. Met name de mogelijke komst van een vestiging van Mac Donalds begrijpen de ondernemers niet. “We investeren ruim anderhalve ton in beveiliging van de bedrijventerreinen en hebben dat samen met Huschka Beveiliging op orde. De komst van een fastfoodrestaurant op het terrein veroorzaakt overlast, past geheel niet in het bestemmingsplan en de al jarenlang geldende afspraak met de gemeente om het terrein in te richten voor handel en industrie. Ook verwachten we een onacceptabele toename van de verkeersdrukte in de zuidwestkant van ’t Heen. We hebben het gemeentebestuur al laten weten niet akkoord te zijn en zullen er alles aan doen om een vergunning tegen te gaan,” aldus Oostingh, die daarvoor veel bijval kreeg van de aanwezige ondernemers. “Ook het huisvesten van inwoners in het ‘t Heen die elders voor overlast in hun woonomgeving zorgen, past niet in onze inzet voor een kwalitatief en hoogwaardig ingericht gebied. Vooral omdat er binnen de gemeentegrenzen hiervoor goede alternatieven zijn.”

Belangen
Het Parkmanagement Katwijk behartigt de belangen van alle gevestigde ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. “Een aantal van ruim 400,” aldus Henk Oostingh. “Om die belangen te behartigen voeren we overleg met het gemeentebestuur en andere instanties of overheden. Een goed voorbeeld is de samenwerking die vastgelegd is in het keurmerk veilig ondernemen en de collectieve beveiliging. Ook op het gebied van duurzaamheid nemen we onze verantwoordelijkheid en zijn we samen met de gemeente betrokken bij het enthousiasmeren van ondernemers in het doorvoeren van een energiescan met tips over besparingen en andere vormen van energieopwekking.”
Bestuurslid Peter Jongejan gaf aan dat het parkmanagement tevens onderzoekt, in hoeverre er goede alternatieven zijn voor het autoverkeer op het terrein, het slimmer en daardoor dus minder gaan rijden van vrachtwagen voor pakketpost, het eventueel inkoppen van energie en het ophalen van afval. “Gemakken voor de ondernemers, maar vooral ook een gezamenlijke inzet vanuit duurzaamheid.”

Succes
“Het Parkmanagement heeft een afspraak met het regionale beroepsonderwijs gemaakt voor een gezamenlijke aanpak om het beroepsgerichte onderwijs te promoten en vooral ruimte te creëren voor allerlei vormen van stages en oriëntatielessen. Het gaat om een combinatie van een aantrekkelijke voorlichting en verschillende vormen van uitdagende snuffelstages. Zo kunnen we laten zien hoe divers de mogelijkheden zijn bij ons bedrijfsleven en hoe uitdagend het werk: van ontwerp tot uitvoering. Een onderdeel van de afspraak is een intensiever contact tussen ondernemers en de leerling op school,” aldus Henk Oostingh.
Aansluitend volgde een toelichting van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-West over de ontwikkeling rondom de geluidszonering. Een jaar geleden bleek te situatie zo, dat er geen nieuwe vergunningen afgegeven konden worden. “In samenwerking met het parkmanagement en de gemeente Katwijk is de situatie opnieuw gemeten en met de ondernemers in kaart gebracht. En met succes,” meldde de heer Elmer Erades van de omgevingsdienst, “want uit het recente rekenschema blijkt dat er geen overschrijding meer is en daarmee de ‘problemen’ verholpen zijn.” Tenslotte was het de beurt aan de heer Grant van de gemeente, die de ondernemers informeerde over de tweede fase van de herinrichting van ’t Heen die doorloopt tot aan de zomer van 2020.

 

Rondgestuurd verslag

Verslag ledenbijeenkomst Belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost (Parkmanagement)

De ledenbijeenkomst van het Parkmanagement vond plaats op maandag 14 oktober in de Blauwe Zaal van het gemeentehuis (Zeeweg).  Ontvangst vanaf 17.00.  De vergadering startte om 17.30 uur en duurde tot 18.50 uur.

  1. Opening/vaststellen vergadering;

Voorzitter Henk Oostingh opent de vergadering. De agenda is vooraf rondgestuurd en stond vermeld in de digitale nieuwsbrief. De agenda is akkoord, waarbij de voorzitter aangeeft dat een aantal onderdeken verzorgd worden door anderen

  1. Vaststellen verslag vorige ledenbijeenkomst (25 sept. 2018)

Verslag is akkoord.

  1. Bestuurszaken

Vorige bijeenkomst is het bestuur voor 3 jaar herbenoemd. Henk Oosting geeft een toelichting op de samenstelling van het bestuur, doel en de werkwijze van de vereniging (belangenbehartiger voor bedrijven ’t Heen en Klei Oost naar lokale overheden, partners/dienstverleners en collectieve aanbieders) en meldt dat stemrecht geldt voor ondernemers die eigenaar van een pand zijn;

  1. Parkmanagement toelichting activiteiten

De mogelijke komst van een vestiging van Mac Donalds op het bedrijventerrein ’t Heen en de mogelijke verplaatsing van de kringloopwinkel De Brug richting een nieuwbouw nabij de milieustraat wijst het Parkmanagement met name vanwege de verkeersoverlast af. Dat geldt ook voor het vestigen van inwoners op het bedrijventerrein die overlast veroorzaken in de woonkern van ons dorp. Wel zijn we blij met de reconstructie van de wegen en de constatering van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-West dat de geluidsoverlast de grenzen van het ’t Heen niet langer overschrijdt, aldus voorzitter Henk Oostingh.

Wat langer stond het bestuur stil bij de ontwikkelingen van het bestemmingsplan. Met name de mogelijke komst van een vestiging van Mac Donalds begrijpen de aanwezige ondernemers niet. Oostingh: We investeren ruim anderhalve ton in beveiliging van de bedrijventerreinen en hebben dat samen met Huschka Beveiliging op orde. De komst van een fastfoodrestaurant op het terrein veroorzaakt overlast, past geheel niet in het bestemmingsplan en de al jarenlang geldende afspraak met de gemeente om het terrein in te richten voor handel en industrie. Ook verwachten we een onacceptabele toename van de verkeersdrukte in de zuidwestkant van ’t Heen. We hebben het gemeentebestuur al laten weten niet akkoord te zijn en zullen er alles aan doen om een vergunning tegen te gaan. Hij kreeg daarvoor veel bijval kreeg van de aanwezige ondernemers.

Het huisvesten van inwoners uit Katwijk in het ‘t Heen die elders voor overlast in hun woonomgeving zorgen, past niet in onze inzet voor een kwalitatief en hoogwaardig ingericht gebied. Vooral omdat er binnen de gemeentegrenzen hiervoor goede alternatieven zijn. Vandaar dat we dit ook aankaarten bij het college van B & W.

Het Parkmanagement Katwijk behartigt de belangen van alle gevestigde ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Om die belangen te behartigen hebben we frequent overleg met het gemeentebestuur en andere instanties of overheden. Voorbeeld zijn de samenwerking die vastgelegd is in het Keurmerk Veilig-Ondernemen en de collectieve beveiliging. Ook op het gebied van duurzaamheid nemen we onze verantwoordelijkheid en zijn we samen met de gemeente betrokken bij het enthousiasmeren van ondernemers in het doorvoeren van een energiescan met tips over besparingen en andere vormen van energieopwekking.

Bestuurslid Peter Jongejan gaf aan dat het parkmanagement tevens onderzoekt, in hoeverre er goede alternatieven zijn voor het autoverkeer op het terrein, het slimmer en daardoor dus minder gaan rijden van vrachtwagen voor pakketpost, het eventueel inkoppen van energie en het ophalen van afval. Gemakken voor de ondernemers, maar vooral ook een gezamenlijke inzet vanuit duurzaamheid, aldus het bestuurslid

  1. Begroting komend jaar

Leo van der Krogt, penningmeester, presenteert de begroting voor 2019/2020. De inkomsten bedraagt 72.000 euro bij een uitgave van 65.500 euro. Hij specificeert het in de volgende posten:

Huur                                                      4.500

ICT, digitale Nb en telefoon.            4.500

Parkmanager                                       9.000

Afdrachten                                           1.500

Secr.-kosten                                         3.000

Deel collectieve beveiliging             35.000

Bankkosten                                              500

Onvoorzien                                           7.500

Reservering camerabeveiliging.                              6.500

In dit kader vraagt hij de vergadering instemming om de bijdrage voor de collectieve beveiliging te besteden. De vergadering gaat daarmee akkoord.

  1. Onderwerpen met toelichting door externen:

Terugkoppeling ontwikkelingen/stand van zaken Geluidreductieplan;

Een toelichting van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-West wordt gegeven over de ontwikkeling rondom de geluidszonering. In 2018 bleek te situatie zo, dat er geen nieuwe vergunningen afgegeven konden worden. In samenwerking met het parkmanagement en de gemeente Katwijk is de situatie opnieuw gemeten en met de ondernemers in kaart gebracht. En met succes, meldde de heer Elmer Erades van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-west, want uit het recente rekenschema blijkt dat er geen overschrijding meer is en daarmee de ‘problemen’ verholpen zijn.

Tenslotte was het de beurt aan de heer F. Grant, ambtenaar van de gemeente, die de ondernemers informeerde over de tweede fase van de herinrichting van ’t Heen die doorloopt tot aan de zomer van 2020.

  1. Duurzaamheidsambitie gemeente

Gratis energiescan/zonnepanelen voor 30 ondernemers die zich daarvoor aanmelden. Parkmanagement betrokken bij planvorming, benadering leden en communicatie.

Informatieve toelichting voortgang reconstructie wegen, parkeerbeleid ’t Heen en het gaan huisvesten van personen op het bedrijventerrein die voor overlast zorgen in de woonkern door Francisco Grant

  1. Onderwijs – arbeidsmarkt

Namens het bestuur geeft de parkmanager een toelichting over de inzet, noodzaak en start stage-activiteiten. De leden geven tijdens de vergadering aan dit belangrijk te vinden en betrokkenheid te willen hebben bij vormen van stage. Het bestuur en de parkmanager geven hieraan uitvoering. Een Open huis bedrijventerrein past daarbij.

De parkmanager vertelt dat het Parkmanagement een afspraak heeft gemaakt met het regionale beroepsonderwijs voor een gezamenlijke aanpak om het beroepsgerichte onderwijs te promoten en vooral ruimte te creëren voor allerlei vormen van stages en oriëntatielessen. Het gaat om een combinatie van een aantrekkelijke voorlichting en verschillende vormen van uitdagende snuffelstages. Zo kunnen we laten zien hoe divers de mogelijkheden zijn bij ons bedrijfsleven en hoe uitdagend het werk: van ontwerp tot uitvoering. Een onderdeel van de afspraak is een intensiever contact tussen ondernemers en de leerling op school,

  1. Rondvraag

Geen

Einde vergadering 18.50 uur

 

Aad van Duijn, 17 oktober 2019.