Kwartaalcontrole op kwaliteit bedrijventerreinen

Algemeen


Alle incidenten, vormen van overlast, bijzondere zaken en afspraken rondom de instandhouding van de kwaliteit van de bedrijventerreinen ‘t Heen en Klei Oost komen ieder kwartaal aan de orde in het overleg Keurmerk Veilig Ondernemen KVO. In dit overleg zitten vertegenwoordigers van de gemeente, politie, brandweer, handhaving en de parkmanager.

Eén van de prioriteiten momenteel bij handhaving is het tegengaan van parkeeroverlast. Een aantal stappen is gezet, bij overtredingen vindt direct handhaving plaats en daar waar momenteel juridisch moeilijk stappen te zetten zijn, wordt gekeken of de APV aangepast moet worden, of welke ruimte er juridisch mogelijk is, of nodig gemaakt, door het ontwikkelen van nieuw beleid. Stappen waarbij ook het parkmanagement betrokken zijn.

In het overleg van 30 november kwam de wateroverlast aan de orde waarbij de brandweer aangaf dat bij een erg groot aanbod van hemelwater op sommige plekken overlast nu niet te voorkomen is.  Als de veranderingen in het weer en/of klimaat blijvend meer neerslag veroorzaken, zullen meer passende maatregelen ontwikkeld moeten worden.

Het aantal geregistreerde incidenten bij de politie ligt sinds de zomer met ruim veertig niet al te hoog, vooral omdat een groot deel daarvan diefstal in de grote vestiging van een supermarkt op het bedrijventerrein is, of het ontvreemden van (dure) fietsen of de op deze fietsen geplaatste accu’s betreft. Het aantal incidenten richting bedrijven beperkte zich tot een insluiping, een diefstal en het volgen van twee verdachte voertuigen door de beveiliger.

De politie, handhaving en afdeling groenbeleid hebben inmiddels een structureel overleg ingevoerd om ook preventief actief te zijn en meldingen van overlast of ongewenst gedrag (mede door het PMK of beveiliger aangedragen) uit te zoeken, aan de orde te stellen en aan te pakken.

Schouw

De invoering van de camerabeveiliging en met name de noodzakelijk aandacht voor het hanteren van het privacy beleid, was eveneens één van de punten die aan de orde kwam. Het parkmanagement stuurt aan op inzet camerabewaking vanaf het eerste kwartaal 2022. Daarvoor is overleg met de gemeente noodzakelijk voor wat betreft het plaatsen van de palen van de camerasystemen komen en de noodzakelijk link tot de infrastructuur voor de beveiligingssystemen.

Om iedere drie jaar een certificering te verkrijgen voor de bedrijventerreinen, vindt er jaarlijks een schouw plaats. De schouw voor 2022 vindt medio mei plaats. Alle partijen – gemeente, politie, parkmanagement en brandweer – toetsen het terrein dan aan de hand van een aantal vooraf vastgelegde criteria op kwaliteit, veiligheid (inclusief verkeer), plus het tegengaan ondermijning en verrommeling.

Foto: Een aantal aanwezigen tijdens het overleg KVO. Sommigen vergaderen via het beeldscherm mee.