Kennismakingsprogramma voor de bouwbedrijven

Algemeen


De bedrijfstak rondom de bouw is een belangrijke activiteit in de regio Leiden-Katwijk. Daarnaast is het aantal werkzaamheden die aan de bouw gerelateerd zijn in deze streek ook legio. De bedrijfstak heeft derhalve nu en in de nabije toekomst gekwalificeerd personeel nodig. Om de interesse voor een beroepsopleiding te bevorderen, is het belangrijk een programma uit te voeren dat gericht is op het geven van een aantrekkelijke kennismaking met de werkzaamheden die passen bij de bouw en inzicht te geven in de perspectieven binnen het beroepsponderwijs en de vele en interessante beroepsperspectieven in de bouw.

Een gedifferentieerde aanpak en vooral een breed gerichte communicatie richting de doelgroepen is van belang. Tenslotte is het aanbieden van een beroepskwalificatie in de nabijheid van de vmbo-opleiding belangrijk. Voor Katwijk betekent dit het creëren van een aanbod voor een beroepskwalificatie in de bouw binnen de gemeentegrenzen.

Geschiedenis

De keuze door jongeren voor een technisch profiel/opleiding in de gemeente Katwijk lag jarenlang boven het landelijke gemiddelde. Een gericht programma om jongeren in het basisonderwijs te enthousiasmeren en leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs goed voor te lichten, had hier mee te maken. Het programma werd uitgevoerd door het KBOR (kontact Bedrijfsleven en Onderwijs in de Regio), waarbij groep-8 leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Noordwijk een kennismakingstraject kregen en leerlingen uit de bouwrichting van het vmbo betrokken waren bij de voorlichting. Ruim 1300 basisschoolleerlingen participeerden zo in een voorlichtingsprogramma (ondersteund door lesbrieven) dat uitgevoerd werd in een grote ruimte (zalencomplex Tripodia). Leerlingen die een wat grotere afstand moesten afleggen, werden met bussen vervoert.

De kosten werden voornamelijk gedekt door het voortgezet onderwijs en de regionale opleidingencentra in de regio Leiden – Haarlem. Het programma stopte vijf jaar geleden. Sindsdien is ook in de regio Katwijk een (sterke) teruggang te zien in de keuze voor een technisch gerichte beroepsopleiding. Het vermoeden is dat jonge leerlingen niet snel kiezen voor iets wat men niet kent en vaak, onterecht, een negatief imago heeft. Vandaar het opstarten van een soortgelijk programma.

Aanpak

Het Parkmanagement Katwijk ziet het belang van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven nadrukkelijk. Ondersteund door de leden is een programma opgezet gericht op kennismaking, vormen van open huis, oriëntatiestages, lesbrieven en het geven van voorlichtingslessen (ook door ondernemers). Dit programma is uitgewerkt en de eerste stagevormen hebben plaatsgevonden. Het gaat om een samenwerkingsprogramma met het Vakcollege Rijnmond, waar leerlingen onderwijs volgen die instromen in een beroepsgericht profiel en van daaruit een doorlopende leerlijn richting een beroepskwalificatie (kunnen) volgen. In dat onderwijsaanbod is de bouw een belangrijk facet. De kosten voor de stagevormen, gastlessen en lesbrieven draagt, vanuit het parkmanagement, het bedrijfsleven. De personele component in begeleiding etc., financiert het onderwijs.

Basisschool

Om leerlingen en het onderwijzend personeel in het basisonderwijs de mogelijkheden te tonen binnen techniek en ook specifiek de bouw, startte het technolab SpaceMaker. Het Vakcollege investeerde daarvoor grote sommen geld in een voorlichtingsprogramma en praktische oriëntatie. Een docent is opgeleid tot coach in dit onderzoeks- en kennismakingslaboratorium, waar de leerlingen uit het basisonderwijs voorlichting krijgen en praktische proefjes om uit te werken doen. Een op ervaringen op doen gericht programma, waarmee de uitdagingen, kansen en perspectieven binnen de bedrijfstak(ken) tevens aan de orde komt. Leerlingen uit het basisonderwijs doen letterlijk een doe-programma dat voorzien is van een theoretische toelichting en gericht op ‘ontwerpen en maken’. Het kennismaken met de bouw is dar een belangrijk onderdeel in.

Breder programma

Behalve het hierboven beschreven doe- en kennismakingsprogramma is er een samenhangend programma uitgewerkt met stagevormen, lesbezoeken en proeflessen, waarbij ondernemers ook de scholen bezoeken.

Tenslotte is er een specifiek programma voor leerlingen van rond de 14 jaar, die al kozen voor een technisch profiel en verder gaan naar een specialisatie. Hier speelt de interesse en mogelijkheden van de leerling, het perspectief op een baan, de keuze van de richting en de doorlopende leerlijn een belangrijke rol. Het gaat om een combinatie van interne voorlichting en (praktische) leerervaringen. Bij de uitvoering zorgt het parkmanagement voor een gecoördineerde aanpak, waarbij zowel het onderwijs, bedrijfsleven (verenigd in het parkmanagement) en specifieke branches (bouw) een rol spelen.

Ondersteunend

Uit de cijfers blijkt dat de uitval van leerlingen die starten met een beroepskwalificatie behoorlijk hoog ligt indien de opleiding niet direct aansluit bij de kennis en ervaring die men opdeed bij de vmbo-opleiding en indien de vervolgopleiding op afstand ligt. Vandaar dat in de regio Katwijk gewerkt wordt aan doorlopende leerlijnen (een directe en vaak in tijdsduur verkorte) aansluiting vmbo-mbo, plus het in deze gemeente afsluiten van de beroepskwalificatie.

Concreet betekent dit voor sommige opleidingen in de bouw (niveau-2 en eventueel niveau-3) een aanbod in deze gemeente. Daarmee is de doorstroom naar het in Katwijk gevestigde (bouw) bedrijfsleven direct en kan deze uitmaken van een daartoe opgezette intensieve samenwerking.