Invoering parkeerbeleid

Algemeen


De gemeente zit in de afrondende fase van een nieuw parkeerbeleid. De uitgangspunten zijn inmiddels vastgesteld en nu volgt de uitvoering van het beleid. Dat gaat ook gelden voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Het PM was betrokken bij de verkenning van de opzet parkeerbeleid en praat in de maand september mee over de concrete uitvoering. De bedoeling is te komen tot een beleid dat zowel de gemeente als de ondernemers op de bedrijventerreinen past.

Het bestuur van het parkmanagement is in gesprek met het gemeentebestuur over de invoering van een passend parkeerbeleid op de bedrijventerreinen. Al wat langer is de parkeerproblematiek een ergernis bij veel ondernemers. Het PM heeft dat in het overleg geïllustreerd met een aantal voorbeelden en de bevindingen samengevat in een gespreksnotitie die binnenkort met de betrokken ambtenaren en de wethouder aan de orde komt. Het PM vindt een goed, gedragen en handhaafbaar parkeerbeleid belangrijk. Daarbij is handhaving een issue dat in een overleg met het gemeentebestuur en het bestuur van het parkmanagement medio september geagendeerd wordt.

 Aannames

Als aanvulling op het gemeentelijk parkeerbeleid heeft het parkmanagement en notitie opgesteld om de gemeentelijke uitgangspunten verder te concretiseren. Belangrijk zijn, vindt het PM, de aannames waarop het parkeerbeleid gebaseerd wordt.


De in de gemeentelijke nota aangereikte middelen bieden kapstokken om te komen tot een efficiënt en regulerend beleid. Bij de uitvoering van het beleid zal gekeken moeten worden naar delen van het terrein. Een overkoepelend geldend parkeerbeleid past derhalve niet, vindt het PM.