Informatie van ondernemers is belangrijk en behulpzaam

Algemeen


Dat de kwaliteit van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost in eerste instantie door de ondernemers bepaald wordt, is duidelijk. Daarnaast speelt een aantal diensten en organisaties een rol in het handhaven van de afspraken over kwaliteit of de veiligheid in het gebied. Een proces dat het parkmanagement ondersteunt. Belangrijke spelers zijn de politie, handhavers (Boa’s) en beveiliger. Wekelijks hebben de functionarissen contact en eenmaal per half jaar is er een bijeenkomst. Vragen, opmerkingen of meldingen van of door ondernemers? Informeer de parkmanager.

Het toezicht op de dagelijkse gang van zaken ligt voornamelijk bij de functionarissen van handhaving. Deze Boa’s zijn actief op de terreinen, maken melding van misstanden en treden op bij herhaalde overtredingen. Dat kan het fout parkeren betreffen, maar ook andere vormen van overlast.

De Boa’s stemmen eveneens met de politie af over het tegengaan van ondermijning in ons industriegebied. Activiteiten die niet door de beugel kunnen en overlast of gevaar beteken voor andere ondernemers op de terreinen. Ook illegale bewoning, vuilstort, langer neergezette objecten (kunnen ook fietsen zijn), het houden van feestjes en slecht werkende verlichting worden daartoe gerekend.

Daarnaast is ondermijning een extra aandachtsgebied voor de politie. Politiefunctionaris Vincent Scheurwater en binnen dit item actief in ons gebied, schreef daartoe een interessant artikel in onze digitale nieuwsbrief onder de titel: Ondernemen of ondermijnen (https://parkmanagementkatwijk.nl/algemeen/ondermijnen-of-ondernemen/).

Rapportages

In het overleg van 28 maart spraken de vertegenwoordigers van politie, handhaving, beveiliger en het parkmanagement af vaker te communiceren in de digitale nieuwsbrief van het Parkmanagement Katwijk over lopende acties en/of aandachtsgebieden. Ook blijft het reguliere overleg in deze vorm bestaan en betekent het een belangrijk middel om overlast bespreekbaar te maken of te bestrijden. Een onderdeel van de afspraak is dat de politie van Noordwijk (verantwoordelijk voor het Noordwijks deel van Klei Oost) betrokken wordt en de informatie krijgt.

Een onderdeel van de dagelijkse communicatie zijn de berichten (rapportages) van de beveiliger die zo melding via de surveillanten maakt van incidenten, bepaalde objecten, vuilstort, kapotte lantaarnpalen en onveilige situaties. Doordat deze informatie ook terechtkomt bij politie en handhavers kunnen desgewenst snel vervolgacties opgezet worden.

De samenwerking is hecht en gericht op een optimale kwaliteit en het tegengaan van overlast. Daarnaast zijn veel activiteiten preventief bedoeld. Dat geldt ook voor het gaan informeren van ondernemers dat iets niet klopt, of nadat ongewenste gedragingen/situaties gesignaleerd zijn.

Wederzijds

Een dringende oproep aan de ondernemers is om terug te koppelen wat men als ondernemer vindt, of ervaart. Dat kan gaan over overlast door geparkeerde objecten, regelmatig tegenkomen van plekken waar vuilstort plaatsvindt of het (openbaar) groen vernield raakt. En natuurlijk over verdachte of ongewenst situaties  of ongewenst gedrag. Het gaat niet alleen om klachten, maar juist bevindingen (waarnemingen) van de ondernemers. Melden kan aan de parkmanager, bijvoorbeeld door een mail te sturen aan: info@parkmanagementkatwijk.nl

Beveiliging afgelopen weken

Het aantal incidenten in de maand maart bedraagt: 42. Opvallend daarbij in 1 maand is het aantal keer dat bij verschillende ondernemers de hekken openstonden: 11. Daarnaast nog een open roldeur en 2 x een open raam (waarvan 1 op de begane grond). Het aantal verdachte voertuigen, waarbij ook direct de melding naar de politie ging, bedroeg 3. Een busje uit Oost-Europa is daarbij door de politie gevolgd. Behalve de voertuigen was er een nog een verdachte situatie met een persoon die staande gehouden werd. Het aantal valse (brand-)alarm bedroeg 4. In alle gevallen werd actie ondernomen en een extra controleronde gelopen. Als 1 melding gold – naast 4 andere objecten die storend op de bedrijventerreinen stonden – het op meerdere plaatsen terugvinden van winkelwagentjes van een supermarkt. Omdat veel wagentjes hinderlijk op de openbare weg stonden, zijn de karretjes teruggeplaatst bij de supermarkt. Tenslotte blijft het aantal niet functionerende lantaarnpalen – soms hele straten – groot. De surveillant gaf met positie en nummer de defecte lantaarnpalen door aan de betreffende gemeentelijke dienst.

Foto 1 overleg politie, beveiliger handhaving en parkmanager

Foto 2 regelmatige schouw door politie, handhavers, beveiliger en parkmanager