Het Parkmanagement werkt juist nu aan belangenbehartiging

Algemeen


Het Parkmanagement Katwijk werkt ook nu in tijden van corona aan belangenbehartiging voor de ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Kei Oost. Een groot aantal concrete activiteiten maakt deel uit van onze werkzaamheden. Daarnaast is het parkmanagement gesprekspartner voor vooral de gemeente, waarbij veel korte en langeretermijnbelangen van ondernemers aan de orde komen.

Voorbeelden zijn de invoering van het parkeerbeleid op de bedrijventerreinen en het werken aan een goede kwaliteit van de terreinen. Het parkmanagement verzette zich daarom tegen een vestiging van Mc Donalds, en het toestaan van een kringloopwinkel, anders dan in de daarvoor toegestane zone voor detailhandel. We ontwikkelen daarbij alternatieven en gaan het gesprek aan met de gemeente.

Een belangrijke activiteit betreft de collectieve beveiliging. Een noodzakelijke vorm van belangenbehartiging waarvan alle ondernemers profijt hebben. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere ondersteuning van de collectieve veiligheid middels (slimme) camerasystemen, gekoppeld aan een meldkamer en de beveiliger.

Het parkmanagement beijvert zich tevens voor de mogelijkheid voor ondernemers op ’t Heen en Klei Oost om gescheiden afval af te geven op de milieustraat (nu niet mogelijk), of anders te komen met een alternatief daarvoor. Tenslotte realiseerden we met de onderwijsinstelling de mogelijkheid leerlingen plaatselijk op te leiden voor een beroepskwalificatie in de bouw, schildersbedrijven, installatiebranche en dienstverlening. Een unieke invulling en lang gekoesterde wens, die direct aansluit bij de lokale behoeften.

Aardgasloos tijdperk

Tenslotte denkt het parkmanagement met de gemeente en een groep deskundigen mee over klimaatadaptie, warmtetransitie, energiebesparing en alternatieve energievormen. Dit zijn uiterst belangrijke thema’s voor ondernemers die gevestigd zijn in ’t Heen en Klei Oost. De gemeente beschreef de ambities voor de komende jaren binnen de verplichtingen die de Rijksoverheid stelt. Grote vraagstukken die sneller aan de orde komen dan sommigen denken. Ook ondernemers moeten zich voorbereiden en werken aan creatieve oplossingen.

Begrippen waarmee gewerkt wordt zijn hittestress, overtollig neerslag, perioden van droogte en het van het aardgas gaan van de bedrijventerreinen. Bepaalde verschijnselen zijn bekend: Ook het afgelopen jaar waren er periodes van droogte, afgewisseld met overvloedig wateroverlast. Door lange perioden van hitte draaiden bepaalde bedrijven met een ‘tropenrooster’ en had de tuin- en glasbouw last van droogte en het verschijnsel van verzilting.

Daarnaast vindt de warmtetransitie plaats. Behalve dat veel bedrijven werken aan energiebesparende maatregelen en de inzet van zonnepanelen of andere vormen om energie op te wekken, zijn meer samenhangende maatregelen nodig om binnen twintig jaar de energietransmissie rond te krijgen. Weten wat nodig is en wat de mogelijkheden zijn, helpt ondernemers beslissingen te nemen. Omdat het veelal om ingrijpende en daarmee financieel intensieve beslissingen gaat, is de keuze gemaakt vroegtijdig te starten met deze aanpak.