Gemeente ziet het parkmanagement als functionele overlegpartner

Algemeen


De vergadering van 12 juli van het bestuur van het Parkmanagement Katwijk ging over invoering Plan Duurzaamheid, de definitieve benaming parkmanagement, functionele werkvorm overleg met gemeentebestuur, inzet camerabeveiliging en ontwikkeling ruimte en vestigingsbeleid voor bedrijven. Het investeren in een goede overlegvorm met de gemeente was eveneens een agendapunt waarover duidelijke afspraken vastgelegd werden: de gemeente bevestigde het parkmanagement als overlegpartner te zien, waarmee een functionele werkrelatie is afgesproken.

De Belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost, kortweg BVHK, bestaat nu nagenoeg tien jaar. Sinds twee jaar wordt consequent de benaming Parkmanagement Katwijk (PMK) gehanteerd. Om verwarring te voorkomen overdacht het bestuur tijdens de bestuursvergadering of het wenselijk is formeel de naam te veranderen. Daartoe moet acte en statuten worden aangepast en een route richting de notaris afgelegd zijn. Op de bestuursvergadering van juli is besloten geen formele aanpassing door te voeren, maar bij de KvK aan te geven: ‘BVHK, handelend onder de naam Parkmanagement Katwijk (PMK)’. De benaming Parkmanagement Katwijk wordt nu consequent doorgevoerd en gecommuniceerd.

Om deze benaming goed in te voeren, de ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost te voorzien van recente informatie over opzet en werkwijze van het PMK en het persoonlijk contact te intensiveren, besloot het bestuur na de zomer planmatig te gaan flyeren. Op meerdere onderwerpen vertegenwoordigt het bestuur van het PMK de op de terreinen gevestigde ondernemers – van beveiliging tot kwaliteitsbewaking – en vanaf komend najaar ook als informatieloket en verkenner op het gebied van duurzaamheid.

Voor het projectplan Duurzaamheid is een begroting opgesteld en tijdens de vergadering vastgesteld. Uit de begroting blijkt dat het PMK voor 2023 en 2024 desnoods de kosten alleen dragen kan. Verwacht echter wordt dat er bijdragen komen van derden zoals gemeente, provincie, OFK  en Economie071. Vooral omdat het PMK aanhaakt bij de uitgangspunten en opzet van de provincie om lokaal het georganiseerde bedrijfsleven – Parkmanagement Katwijk dus – voortrekker te laten zijn bij het onderwerp Duurzaamheid, energietransitie en hergebruik. Initiatieven waar fondsen voor beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn Hogescholen en Universiteiten benaderd voor samenwerking en stagiairs. Deze instanties koppelden terug dat de ‘vacature’ weggezet is en dat studenten individueel reageren. De Hogescholen verwachten reacties, maar kunnen niet vooraf garanderen dat er voldoende en kwalitatief juiste ‘sollicitanten’ zijn. Met universiteiten werken we op basis van overeenkomsten samen. Bij onvoldoende aanmelding van stagiairs start het project Duurzaamheid gefaseerd. Om de werkdruk te reguleren besloot het bestuur dat er een aparte functionaris binnen het PMK moet komen om de studenten te begeleiden. Vanuit zijn taak en algemene functie heeft parkmanager Aad van Duijn tevens directe betrokkenheid in de opzet en procesgang van de projectaanpak Duurzaamheid, inclusief fondswerving.

Camera’s

Het verkrijgen van een formele vergunning voor het plaatsen van camera’s op de bedrijventerreinen is een weerbarstige route. Het verguningstechnisch groen licht krijgen heeft nu de hoogste prioriteit, besloot het bestuur tijdens de vergadering van 12 juli. Op ’t Heen komen 5 masten van maximaal 5 meter hoog, waarbij de coördinaten bepaald zijn en de masten komen in bestaande groenstroken. Voor Klei Oost zijn dit er 6. Alle gegevens zijn dit voorjaar doorgegeven aan de gemeente bij de aanvraag voor een vergunning om te kunnen gaan plaatsen. Nog niet formeel afgehandeld is de aansluiting op het glasvezelnetwerk, alhoewel met KPN inmiddels de kosten zijn afgesproken en vastgelegd in een maandabonnement. Aanbieder ProRec plaats de camerasystemen en regelt ook plaatsing en aansluiting van de meterkasten.

Met wethouder Knape vond eveneens in juli overleg plaats; mede om duidelijkheid te hebben over de onderlinge relatie en met name een betekenisvolle samenwerking. Visie, het nut en de noodzaak tot overleg en vorm van samenwerking delen zowel de wethouder als het bestuur PMK. Wethouder Knape ziet het PMK als de gesprekspartner voor de gemeente en wil dat institutionaliseren. Een functionele werkvorm daarvoor moet na de zomervakantie operationeel zijn. Het overleg met het gemeentebestuur moet concreter, maximaal rendementsgericht zijn en de in overlegvormen aanwezige ambtenaren hebben of een mandaat of doen (nog) geen formele uitspraak.

Belangrijke onderwerpen die binnenkort geagendeerd staan, zijn het vervolg van de reconstructie straten ’t Heen (afgerond zijn Ambachtsweg, Lageweg en Heerenweg), concretiseren parkeerbeleid bedrijventerreinen, beschikbaarheid lokale/regionale bedrijventerreinen en het daarop geldende vestigingsbeleid, invoering projectplan Duurzaamheid in samenwerking met gemeente en de Challenge: kwaliteitsimpuls zuidoosthoek ‘t Heen. Apart overlegt het PMK met politie, beveiliger en boa’s/handhavers over de beveiliging, tegengaan ondermijning en kwaliteit bedrijventerreinen.

Verdere gesprekspunten tijdens het overleg van het bestuur van parkmanagement in juli waren de situatie rondom het pand van Admiraal (i.v.m. gekraakte status), status van (illegale) bewoning en ondermijning, beveiliging en behoud kwaliteit bedrijventerreinen.

De volgende bestuursvergadering PMK is op 6 september. Data verder:

  • 21 augustus overleg werkgroep bedrijventerreinenstrategie;
  • 23 augustus: Overleg project Duurzaamheid met wethouders Spek en Knape;
  • 31 augustus: Overleg met wethouder Knape en coördinerend ambtenaar Francisco Grant: voortgang reconstructie-wegen ’t Heen;
  • 25 september: overleg wethouder Knape en bestuur PMK.
  • Komt nog datum in september voor bijeenkomst Challenge. Idem parkeerbeleid en ontwikkeling regionale bedrijventerreinen

Foto’s

Samenwerking bestuur PMK met wethouder Knape

Regulier overleg

Bepalen coordinaten masten camerabeveiliging