Geluidreductieplan en de gekoppelde activiteiten

Algemeen


Vanaf september 2018 gaat de Omgevingsdienst op de bedrijventerreinen t’ Heen en Klei Oost aan de slag om de akoestische situatie (geluid) van ’t Heen te actualiseren en opnieuw in kaart te brengen. Dit doen zij door het uitvoeren van metingen en het interviewen van de betrokken bedrijven met betrekking tot de huidige stand van hun werkzaamheden. Het opstellen van een geluidreductieplan betreft een wettelijk vereiste.

Bij de totstandkoming van ‘t Heen is voor het gehele industrieterrein een hoeveelheid geluidruimte gereserveerd. Deze hoeveelheid is zo gekozen dat wanneer alle geluidruimte door de bedrijven wordt benut, in de omgeving buiten de grens van het terrein nog steeds sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

omgevingswet.jpg

Geluidboekhouding

Het werk van uitgifte en verdeling van geluidruimte op ‘t Heen wordt verricht door de Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst doet dit met behulp van een geluidboekhouding (een akoestisch rekenmodel). Deze boekhouding brengt de actuele akoestische situatie in de omgeving van ’t Heen in beeld.

Op dit moment is alle geluidruimte op ‘t Heen vergeven en is de situatie onvoldoende actueel. Om initiatieven van nieuwe en bestaande bedrijven mogelijk te maken, moet geluidruimte worden vrijgemaakt. Dit kan worden gedaan door uitvoering van de maatregelen opgenomen in het geluidreductieplan en de actuele akoestische situatie in beeld te krijgen. Eind 2017 is door de gemeenteraad van Katwijk het geluidreductieplan ’t Heen vastgesteld. De Omgevingsdienst wil nu starten met de acties.

theen-katwijk.jpg

Meten

Vanaf medio september gaat de Omgevingsdienst aan de slag met het verrichten van metingen en het interviewen van de betrokken bedrijven met betrekking tot de huidige stand van zaken qua werkzaamheden. Hierbij zijn voor de bedrijven verschillende scenario’s denkbaar.

Voor zowel de kleinere bedrijven, die vallen onder het Activiteitenbesluit, als de grotere vergunning-plichtige bedrijven is het mogelijk dat er in de boekhouding van het gehele terrein meer geluidruimte is gereserveerd dan dat voor die bedrijven noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf niet ’s nachts werkt, of wanneer een bepaalde luidruchtige installatie (waar in de boekhouding rekening mee is gehouden) al lang niet meer wordt gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat een bedrijf een bepaalde werkzaamheid al uitvoert die nog niet geformaliseerd is en dat die activiteit nog in de boekhouding moet worden opgenomen.

Start

Op 25 september 2018 wordt door de Omgevingsdienst in samenwerking met het parkmanagement een informatiebijeenkomst gehouden waar de te verrichten werkzaamheden worden toegelicht en waar door de bedrijven op ‘t Heen vragen over dit onderwerp kunnen worden gesteld. Voor de hier gevestigde ondernemers is deze bijeenkomst belangrijk.
De omgevingsdienst vraagt vooraf, vanuit het principe van solidariteit en een eerlijke verdeling van de ruimte, alle betrokken bedrijven om medewerking bij de actualisatie, zodat ’t Heen qua geluid straks weer toekomstbestendig is.