Geen woonactiviteit gewenst van bepaalde groep op ’t Heen

Nieuwsbrief Oktober 2019 Algemeen


De gemeente wil, mede vanwege een afspraak met de regio, mensen die overlast veroorzaken in de woonkern van het dorp, huisvesten op het bedrijventerrein. Deze huisvesting onder toezicht op afstand in zogenaamde ‘Scheve huisjes’, is een oud plan dat momenteel actueel is. Het bestuur van het Parkmanagement heeft aangegeven hier niet mee in te stemmen, vanwege de precedentwerking, de mogelijke overlast en het afwijken op eerder gemaakte afspraken.

 

Voortkomend uit het wethouders-overleg is het bestuur van het Parkmanagement uitgenodigd door wethouder Van Helden. Hij gaf half oktober een toelichting op het plan om een aantal mensen die voor overlast zorgen in de woonkern van het dorp te vestigen op het bedrijventerrein. Een al langer bestaand bestuurlijk idee, waarvan het dossier bij deze wethouder belandde.

Het gaat, aldus Adger van Helden, om mensen die vanuit een wat minder weerbare situatie begeleid worden naar zelfstandig wonen en het langzaam weer gaan integreren in de samenleving.

Het bezwaar is, volgens het bestuur van het Parkmanagement, dat we nooit eerder in een verkenning meegenomen zijn. Daarbij past deze vorm van huisvesting niet bij de afspraken die het gemeentebestuur met de ondernemersvereniging maakte over de aard van het bedrijventerrein. Ook het bestemmingsplan geeft volgens het Parkmanagement geen ruimte.

 

Toezicht

Wethouder Van Helden gaf aan dat het gemeentebestuur met een voorstel komt, na een afweging van alle belangen. Er zijn volgens hem ervaringen in de regio (Leiden en Alphen) waar de vestiging op een bedrijventerrein werkt en er goede afspraken zijn met de betrokkenen. Het betreft een ‘kwetsbare’ groep, die in de regel niet voor overlast zorgt op deze plekken. Het gaat tevens om kleinschalig wonen (circa 28 vierkante meter per unit) met overeengekomen spelregels over het wonen, stringente begeleiding (tweemaal per dag en zo nodig meer) en vormen van toezicht.

Het feit dat de ondernemers niet meegenomen zijn in het overleg, c.q. vooronderzoek betreurt de wethouder. Hij wil dit middels een nieuw gesprek met de betrokken collegeleden en het bestuur van het Parkmanagent herstellen. Een breder gesprek dan, waarin de ontwikkelingen van het bedrijventerrein meegenomen kunnen worden.

Vooralsnog denkt de wethouder er niet over om de plannen in te trekken en derhalve voort te gaan met de procedure richting besluitvorming, zodat over een jaar deze vorm van wonen mogelijk is. Het bestuur van het parkmanagement gaf aan bezwaar te maken, vanwege het afwijken van de gemaakte afspraken, het bestemmingsplan en het veiligheidsbeleid. De afspraak met partijen zoals de gemeente, is een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein, met alleen ondernemersactiviteiten en een secure en adequate, collectieve beveiliging (die de ondernemers ruim 1,5 ton extra op jaarbasis kost), aldus het bestuur van het Parkmanagement.