Einde jaar tips

Algemeen


De jaarwisseling nadert. Namens de afdeling Orde en veiligheid vraagt burgemeester Visser u de komende periode voorzorgsmaatregelen te nemen in en om uw bedrijf en op bouwlocaties, om zo de risico’s voor de openbare orde en de kans op vernielingen zo klein mogelijk te maken. Door samen alert te zijn werken we aan het voorkomen van overlast en schade, vindt ook het PMK en Huschka Beveiliger. Lees verder

Als gemeente nemen wij de nodige stappen om overlast te voorkomen: containers en afvalbakken worden afgesloten of weggehaald, kerstbomen en andere materialen in de openbare ruimte worden ook zoveel mogelijk weggehaald en daarnaast controleren toezichthouders en BOA’s op risicovolle locaties.

Ook u kunt helpen de jaarwisseling zonder problemen te laten verlopen. Ik wil u hierbij verzoeken om:

  • Uw bedrijfsafval tijdig af te voeren, zodat dit niet als materiaal voor open vuur gebruikt kan worden;
  • Alle losliggende materialen te verwijderen of zodanig af te schermen, zodat dit niet voor vandalen beschikbaar is;
  • Losse toiletunits, bouwketen en andere materialen af te schermen;
  • De locaties waar u en/of eventuele onderaannemers voorafgaand aan de feestdagen werkzaamheden verrichten, ontoegankelijk te maken voor derden;
  • Voor uw bedrijf na te gaan, wanneer uw bedrijf bij een particulieren alarmcentrale aangesloten is, of de sleutelhouders gedurende de jaarwisseling daadwerkelijk bereikbaar of beschikbaar zijn. Hiermee kan bij een incident snel contact worden gezocht en wordt voorkomen dat nodeloos tijd verloren gaat;
  • Meldingen van schade en overlast te melden in de FIXI app.

In samenwerking met u wil ik de schade in de decembermaand zoveel mogelijk inperken. Alvast dank hiervoor. Ik wens u fijne feestdagen en een veilige en prettige jaarwisseling.

Huschka Beveiliger is, naast de reguliere beveiliging, met name in de laatste week van het jaar extra alert op vormen van vuurwerk door groepen jongeren en het voorkomen van vormen van vandalisme.

Meldingen incidenten

Het aantal incidenten de afgelopen vier weken bedroegen er 47. Daaronder een elftal meldingen van (verschillende) defecte lantaarnpalen. Verder werd een groot aantal keren (8) een open hek geconstateerd en driemaal een open raam. Het aantal verdachte voertuigen was 5 (met één formele aanhouding), terwijl een alarmering aan de Ambachtsweg achteraf ‘vals’ leek.  Eenmaal brandde er verlichting in een pand en werd een groepje (‘dronken’) jongeren verzocht het terrein te verlaten en is men gevolgd totdat dit daadwerkelijk geschiedde. Veelvuldig (10) werd een object op straat aangetroffen. Dat kan met onderhoudswerkzaamheden te maken gehad hebben, zij het dat de objecten verspreid over het gehele terrein lagen. Samen met de gemeente vroeg het PMT tenslotte aandacht voor de grote hoeveelheid niet werkende lantaarnpalen en de lange duur op herstel.