Effecten klimaatverandering en realiseren betrokkenheid ondernemers

Algemeen


Uit de gemeentelijke klimaatstresstest 2019 blijkt dat hittestress en wateroverlast de meest risicovolle gevolgen voor de bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn. Hittestress kan leiden tot gezondheidsklachten, slecht slapen, concentratieverlies en het soms vroegtijdig overlijden bij kwetsbare groepen. Verder kan hittestress leiden tot arbeidsproductiviteitsverlies en een verminderende verblijfskwaliteit op het bedrijventerrein. Ook kan extreme hitte leiden tot hogere energiekosten voor het verkoelen van panden en producten in bedrijfspanden. De gemeente en het PMK willen ondernemers informeren en betrekken bij de oplossingen.

Wateroverlast treedt voornamelijk op in de periodes dat het hard regent en het water niet tijdig kan worden afgevoerd. Het water komt daardoor op de weg te staan wat zorgt voor ondergelopen viaducten, onbegaanbare straten en bij extreme neerslag zelfs voor waterschade. Onbegaanbare wegen leveren problemen op voor hulpdiensten, maar ook voor transport van personen en goederen. Verder vindt er overstort plaats als de rioleringscapaciteit bereikt is waardoor er afvalwater in het oppervlaktewater kan komen.

Om meer inzicht te hebben voerde de gemeente en stresstest uit. Deze stresstest is een doorkijk naar Katwijk in het klimaat van 2050. U kunt deze stresstest inzien via deze link: https://katwijk.notubiz.nl/document/8209941/1#search=%22klimaatstresstest%22

Ambitie

De gemeente heeft een aantal ambities vastgelegd, die de komende jaren gerealiseerd dienen te worden. Bij het verwezenlijken van deze ambities is betrokkenheid en de kennis van het lokale bedrijfsleven onmisbaar. Het betreft:

WateroverlastKatwijk is in 2050 voorbereid op toekomstige extremere weersomstandigheden en in staat deze met minimale schade te doorstaan;

HittestressIn 2050 is Katwijk beter bestand tegen hittestress en zijn de wijken/bedrijventerreinen in zowel particulier als openbaar gebied aantoonbaar groener;

DroogteIn 2050 is de sponswerking van Katwijk zodanig vergroot dat het meeste hemelwater dat valt wordt opgevangen en hergebruikt;

OverstromingenKatwijk is minimaal tot 2050 beschermd voor een primaire keringsdoorbraak.

Betrokkenheid

Veel ondernemers houden voor de lange termijn in hun bedrijfsvoering rekening met de veranderende omstandigheden. Het blijkt dat een groot aantal inmiddels stappen zet en klimaatadaptie en tegengaan van hittestress als prioriteit voor de komende jaren ziet. Sommige ondernemers maakten inmiddels werk van innovatieve processen. Over deze ontwikkelingen berichten we u graag in onze nieuwsbrieven.

Om inzicht te hebben in de mogelijke betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven houdt de gemeente binnenkort een enquête. De verwachting is dat deze vlak voor of na de zomervakantie plaatsvindt. Deze enquête is nodig om de (beleidsontwikkelaars bij de) gemeente de nodige informatie te verstrekken en u inzicht te geven in de voorliggende vraagstukken.