Effect nieuwe Omgevingswet beoordelen

Algemeen


De gemeente Katwijk gaat samen met het bestuur van het Parkmanagement Katwijk (PMK) verkennen wat de invoering van de nieuwe Omgevingswet betekent voor ondernemers op ’t Heen en Klei Oost. Daarnaast benadrukte wethouder Knape het belang van de samenwerking tussen de gemeente en het PMK bij het verduurzamen van bedrijventerreinen, bedrijfsprocessen en ondernemingen op de industrieterreinen in Katwijk. De verkeersveiligheid en kwaliteitsgerichte ontwikkelingen op de terreinen was eveneens een gespreksonderwerp in het tweemaandelijkse overleg op maandag 27 november tussen de wethouder en het PMK.

Wethouder Jacco Knape benadrukt dat het in overleg zijn en het samen werken aan oplossingen een goed uitgangspunt is in het overleg tussen gemeentebestuur en belangenbehartigers van de bedrijven in t Heen en Klei Oost. Wel kennen we verschillende verantwoordelijkheden, benadrukte de wethouder. Wat langer stond hij stil bij de inhoudelijke uitleg op het effect van de nieuwe Omgevingswet – waarin bepaalde procedures zoals het vestigingsbeleid in ondergebracht zijn – voor (lopende) procedures. Afgesproken werd dat het bestuur PMK een extra toelichting op de nieuwe ambtelijke werkwijze bij invoering en eventueel handhaven krijgt door één van de gespecialiseerde ambtenaren op dit terrein.

Het punt kwam mede aan de orde omdat de ontwikkelingen van bedrijfsverzamelgebouwen op de Katwijkse industriegebieden geagendeerd stond. Beide partijen vinden dat de groei in aantallen beperkt dient te worden, zonder bestaande aanvragen onder de huidige wetgeving te belemmeren. Vanaf 1 januari is in het kader van de nieuwe Omgevingswet meer sturing mogelijk, gaf de wethouder aan, zodat bij aanvragen gekeken wordt naar de aard van de bebouwing en tevens naar de relatie tot eventuele werkgelegenheid en milieucategorie.

Aan de orde in het overleg kwam ook de ontsluiting naar en van ’t Heen aan de noordzijde van het bedrijventerrein. Een gevaarlijke en veelal overdrukke situatie op sommige momenten van de dag, vindt het PMK al wat langer. Vooraf aan de nieuw gestarte bouwactiviteiten in de noordwesthoek aan de N-206 en vlak bij de afslag richting de bedrijventerreinen is ambtelijk een verkeerstechnisch onderzoek verricht en zijn daarbij geen verkeerstechnische problemen vastgesteld, gaf de wethouder aan. Wel beloofde hij het onderzoek te delen met het bestuur PMK en eventueel te bezien of er extra maatregelen nodig zijn en of deze dan ingesteld kunnen worden.

Geluidzonering

Een ander overlegpunt is de invoering van het nieuwe beleid op de geluidzonering. Eerder gaf de toenmalige vorm van geluidzonering problemen in sommige delen van het bedrijventerrein. Twee jaar geleden is mede door de inzet van het parkmanagement in overleg met de gemeente en Omgevingsdienst Zuid-Holland-west dit opgelost. Nu wil het bestuur PMK vroegtijdig betrokken zijn bij de procedures en mee kunnen beoordelen hoe eventuele problemen in bijvoorbeeld de zuidoosthoek of westzijde van het bedrijventerrein te voorkomen valt.

henk met omgeving.JPG

Tenslotte werd in het overleg afgesproken een aparte bijeenkomst medio januari 2024 te houden over de lokale gebiedsruimte om te kunnen ondernemen. De gemeente gaf aan aantrekkelijke bedrijventerreinen te willen blijven bieden voor innovatieve groei. Een aantal gebieden binnen onze gemeente wordt daartoe, binnen de afspraken die gemaakt zijn in Economie071, ontwikkeld.