Drie lopende projecten PMK

Algemeen


Momenteel loopt een aantal ontwikkelingen waarbij het PMK initiërend betrokken is. Eén van deze ontwikkelingen is het bezwaar tegen de vestiging van de Kringloopwinkel in de Taanderstraat. Het bezwaar richt zich niet tegen het principe van de Kringloopwinkel, maar nadrukkelijk op het voornemen van de gemeente een vestiging toe te laten in het gedeelte van het terrein dat niet bedoeld is voor detailhandel. Een tweede initiatief is de invoering van camerabewaking gekoppeld aan een videotoezicht centrale (VTC) en tenslotte een kwaliteitsimpuls voor de zuidoosthoek ’t Heen.

Het bestuur PMK geeft middels de nieuwsbrieven en met name de ALV een toelichting op de beleidsvoornemens en initiatieven richting derden, waaronder de gemeente Katwijk. In het verslag van de bestuursvergadering van juni leest u daarover ook een aantal uitingen. Bij deze nog drie onderwerpen kort uitgelicht:

  • Vestiging Kringloopwinkel aan de Taanderstraat. Het bezwaar van het PMK richt zich op het toestaan van activiteiten die niet passen bij de eerdere door het gemeentebestuur aangegeven uitgangspunten, namelijk het niet toestaan van detailhandel noordelijk van de Ambachtsweg. Daarbij komt dat het de afgelopen jaren aangetoond is dat een Kringloopwinkel veel verkeer aantrekt – overlast is aantoonbaar ook vanwege het gebruikmaken van verkeerregelaars terplekke – terwijl de infrastructuur (wegen en parkeerplekken) daar absoluut niet op is ingericht. Het bezwaar bij de Rechtbank dat het PMK startte, ging medio juni niet door. Verwacht wordt dat dit in september alsnog gebeurt.

  • Het bestuur PMK is samen met de gemeente van mening dat de kwaliteit van de zuidoosthoek ’t Heen aandacht vergt. Het PMK is nu in gesprek met ondernemers in deze zuidoosthoek en wil samen met de gemeente komen met voorstellen en uitvoerbaar beleid. Op de ALV van april is de inspanning van het PMK daartoe uitvoerig toegelicht. Zodra de voorstellen concreter worden, zal het PMK samen met de gemeente en het ondersteunende adviesbureau Buck een voorlichtingsavond beleggen. Het verkennende onderzoek wordt betaald door de regio (Economie071), met subsidie van de Provincie en het Ministerie van Economische Zaken.
  • De collectieve beveiliging is een ‘corebusiness’ van het parkmanagement. Het initiatief is ruim 40 jaar geleden gestart door de gevestigde ondernemers om vormen van inbraak, overlast en vandalisme tegen te gaan. De geschiedenis (en de registratie van het aantal incidenten) leert dat dit succesvol verloopt. Met Huschka Beveiliger is de afspraak voor de komende twee jaar verlengd. Middels een prestatieovereenkomst is daarbij aangegeven dat een verlenging daarna een serieuze optie blijft. Een nieuw onderdeel is de aanpak van de collectieve beveiliging middels een aanvulling met camerasystemen. Bewust koos het bestuur PMK, met een akkoord daarop tijdens de ALV, voor de combinatie camerasystemen (inclusief kentekenherkenning en -registratie) en surveillancediensten. Het voordeel is dat vanuit de VTC direct beveiliger en politie gewaarschuwd kunnen worden.