Digitale ledenbijeenkomst Parkmanagement Katwijk okt 2020

Algemeen


De jaarvergadering van het Parkmanagement Katwijk vindt in verband met de coronapandemie deze week middels een interactieve digitale nieuwsbrief plaats. Een alternatief is er helaas niet. Nadat we eerder een gewone bijeenkomst uitschreven, hebben we half september geconstateerd dat een reguliere vergadering niet kan/mag en de leden bekend gegeven dat we met een interactieve vorm, gekoppeld aan onze nieuwsbrief, de jaarbijeenkomst voor de leden organiseren. Het betreffen hier de ondernemers met een bedrijf op het bedrijventerrein ’t Heen en/of Klei Oost. Bij deze treft u de agenda en de onderwerpen aan die in de nieuwsbrief aanbod komen.

Omdat we een directe relatie hebben met het Ondernemersfonds en als vereniging voortkomen uit de afspraken die destijds gemaakt zijn tussen gemeente en ondernemers, hebben we beiden partijen vooraf geïnformeerd dat we voor deze werkvorm kiezen.

Ondernemers kunnen desgewenst reageren door gebruik te maken van de vakken waar instemming of opmerkingen gevraagd worden. De reacties komen binnen bij het secretariaat van het Parkmanagement, die deze reacties deelt met het bestuur. Het bestuur kan daarna op iedere opmerking/vraag reageren, omdat het mailadres geregistreerd wordt. Ook kunnen we het aantal ondernemers zien dat de interactieve nieuwsbrief opent. Daarmee hebben we een indicatie van de ‘opkomst’ en de betrokkenheid van de op de terreinen gevestigde bedrijven.

Hebt u vragen en of opmerkingen, die geen plek kunnen krijgen in de mogelijkheid tot reageren, stel die dan middels ons mailadres: info@parkmanagementkatwijk.nl met vermelding Ledenbijeenkomst oktober 2020.

We wensen dat we volgend jaar oktober elkaar lijfelijk kunnen ontmoeten tijdens een vergadering van het Parkmanagement Katwijk die gepland staat in oktober 2021. Pas in 2021 zijn twee leden van het bestuur herkiesbaar/is er een zetel voor het bestuur vacant.

Nogmaals, hebt u vragen, opmerkingen of suggesties: Laat het ons weten?

Met vriendelijke groet,

Henk Oostingh, voorzitter

Peter Jongejan, secretaris

Leo van der Krogt, penningmeester

Ton Lammers, algemeen bestuurslid

Agenda:

  1. Opening;
  2. Verslag ledenbijeenkomst oktober 2019 (zie site www.parkmanagementkatwijk.nl);
  3. Financiële verslaglegging en begroting komend verenigingsjaar;
  4. Overzicht activiteiten afgelopen verenigingsjaar;
  5. Geplande activiteiten, inclusief vraagstelling vormen van collectieve inkoop, voor seizoen oktober

2020 – oktober ’21;

  1. Huishoudelijke mededelingen,

– Geen bestuurswisseling;

– Husvesting secretariaat aan de Scheepmakerstraat;

– Bereikbaarheid en inzet parkmanager.

  1. Keurmerk Veilig-Ondernemen; enquête.
  2. Gelegenheid tot het posten van vragen.
  3. Einde vergadering.