Overleg met wethouder Jacco Knape

Algemeen


Het overleg deze zomer van wethouder Jacco Knape met het bestuur van het PMK herbevestigde de uitgangspunten, namelijk elkaar goed informeren en gezamenlijk werken aan een optimaal klimaat voor ondernemers, met name op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Aan de orde kwamen de relatie onderwijs arbeidsmarkt, onderwerpen over ruimtelijke ontwikkeling, de regionale ontwikkeling bedrijventerreinen, energietransitie en het groenplan voor ’t Heen. Het overleg vindt zes keer per jaar plaats en is veelal gekoppeld aan een bedrijfsbezoek.

Bij onderwijs arbeidsmarkt werd teruggekeken op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Veel activiteiten lopen via de werkgroep Onderwijs waar, naast de afdelingen Onderwijs en Economische Zaken, vertegenwoordigers van het voortgezet (beroeps-)onderwijs en het parkmanagement zitting hebben.

Belangrijke succesfactoren waren de oriënterende stages (bijna 300 leerlingen kregen een opdracht bij ongeveer 70 bedrijven), de mbo-stages, het starten met beroepskwalificerende opleidingen in Katwijk, en het starten van een nieuwe leerweg in Katwijk gericht op de doorstroom naar MBO-4 Techniek waarbij het lokale bedrijfsleven betrokken is met het verstrekken en beoordelen van reële opdrachten.

Zuidoosthoek

De verkenning om te komen tot een kwaliteitsverbetering van de zuidoosthoek van ’t Heen is afgerond. Het begeleidende bureau Buck schrijft een notitie hoe de aanpak, gericht op een kwaliteitsverbetering in de zuidoosthoek van ’t Heen, verder kan. Deze notitie komt medio september ter behandeling in de stuurgroep van Economie071. Behalve een verkenning van de te ondernemen acties, het concreet betrekken van ondernemers en een financieel vehikel om een herstructurering mogelijk te maken, pleit het PMK voor voldoende menskracht op ambtelijk niveau. Ook wordt aandacht gevraagd voor beleidsinstrumentaria om ongewenste ontwikkelingen in het gebied tegen te gaan. Wethouder Knape gaf aan dat het vinden van passende ruimte voor bedrijfsactiviteiten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is binnen de stuurgroep Bedrijventerreinenstrategie van Economie071, waarvan hij voorzitter is. De regionale afspraak over planologische compensatie betekent, dat Katwijk bereid is om 6.2 ha planologische bedrijventerrein te compenseren. De kern van de bedrijventerreinenstrategie is:

  1. Het behouden van ruimte voor bedrijven
  2. Het behouden van ruimte voor uitbreiding van bedrijven
  3. En bedrijventerreinen van voldoende kwaliteit.

“De 6.2 ha compensatie bedrijventerrein is niet alleen voor Leidse bedrijven, maar het is onze bedoeling om ruimte te blijven bieden aan Katwijkse bedrijven, ” aldus de wethouder.

Gelet op de belangrijke ontwikkelingen in de stuur- en werkgroep Bedrijventerreinenstrategie gaf het PMK aan dat het zitting wil hebben in deze overlegstructuren. De gemeente Leiden heeft ook met meerdere verenigingen, c.q. geledingen zitting in de overlegvormen, dus dat moet ook voor Katwijk gelden. Het PMK deed daartoe eind augustus een aanvraag bij de Stuurgroep Economie071.

Blokkade

De duurzaamheidsagenda blijft een hoge prioriteit hebben in dit overleg. Het PMK had kennisgenomen van de notitie Energietransitie Economie071. Daartoe sprak het bestuur met de opsteller van st. Bedrijfsadvies. Beide partijen constateerden dat de ontwikkelingen hiervan op ’t Heen en Klei Oost voorspoedig verlopen, de volle aandacht hebben en als positief voorbeeld voor de regio kan gelden.

Zowel de wethouder als het bestuur van het PMK vinden dit vraagstuk belangrijk voor de lokale ondernemers, vandaar dat het een vast agendapunt in het overleg blijft. Mede doordat bekeken wordt in hoeverre een circulaire aanpak in te voeren is voor werkwijzen op ’t Heen en Klei Oost. Het PMK zegde toe hierin actief met de gemeente en eventueel de provincie te willen participeren.

Tenslotte bedankte de wethouder het PMK voor de inhoudelijke reactie op de gemeentelijke groenvisie (voor de bedrijventerreinen) en zegt nota te nemen van de opmerkingen. Na de aanpassingen krijgt het PMK nog een inhoudelijke terugkoppeling.