Constructief overleg in juli met wethouder Knape

Geplaatst op: 20 juli 2022

Algemeen


Het eerste overleg half juli na de herbenoeming van wethouder Jacco Knape met het bestuur van het Parkmanagement Katwijk herbevestigde de uitgangspunten, namelijk elkaar goed informeren en gezamenlijk werken aan een optimaal klimaat voor ondernemers, met name op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Aan de orde kwamen de relatie onderwijs arbeidsmarkt, onderwerpen over ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling bedrijventerreinen, energietransitie en het groenplan voor ’t Heen. Het gezamenlijk overleg vindt zes keer per jaar plaats en is veelal gekoppeld aan een bedrijfsbezoek.

In het overleg wordt wethouder Knape bijgestaan door een vast aantal ambtenaren – Maikel Bode van Economische Zaken met accountmanager Sandra Jansen en – afhankelijk van het onderwerp – een meer specifiek deskundige ambtenaren. Een bijkomend voordeel daarbij is het onderhouden van de contacten en het hebben van korte lijnen in eventuele verkennende voortrajecten; weliswaar binnen ieders verantwoordelijkheid.

Op het gebied van onderwijs arbeidsmarkt werd teruggekeken op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Veel activiteiten lopen via de werkgroep Onderwijs waar, naast de afdelingen Onderwijs en Economische Zaken van de gemeente, vertegenwoordigers van het voortgezet (beroeps-)onderwijs en het parkmanagement zitting hebben. Belangrijke succesfactoren waren de oriënterende stages (bijna 300 leerlingen kregen een opdracht bij ongeveer 70 bedrijven), de mbo-stages, het starten met beroepskwalificerende opleidingen in Katwijk, doorlopende leerlijnen met het mbo (met name in de techniek), leertrajecten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en het starten van een nieuwe leerweg in Katwijk gericht op de doorstroom naar MBO-4 Techniek (met een drempelloze doorstroom naar het Hbo) waarbij het lokale bedrijfsleven betrokken is met het verstrekken en beoordelen van reële opdrachten.

De verkenning om te komen tot een kwaliteitsverbetering van de zuidoosthoek van ’t Heen en een gunstiger vestigingsbeleid, is afgerond. Het begeleidende bureau Buck schrijft een notitie hoe de aanpak, gericht op een kwaliteitsverbetering in de zuidoosthoek van ’t Heen, verder kan. Deze notitie komt medio september ter behandeling in de stuurgroep van Economie071. Behalve een verkenning van de te nemen acties, het concreet betrekken van ondernemers en een financieel vehikel om een herstructurering mogelijk te maken, pleit het PMK voor voldoende menskracht op ambtelijk niveau. Zo’n majeure operatie kan een ambtenaar er niet even bij doen, aldus Dick van der Plas die namens het PMK betrokken is bij deze Challenge. Ook wordt aandacht gevraagd voor instrumenten om ongewenste ontwikkelingen in het gebied, die nu haaks staan op de doelstellingen, tegen te gaan. De wethouder zegde toe dat het PMK het rapport eind augustus inziet om daarmee vast te stellen dat de beschrijvingen overeenkomen met de conclusies in de werkgroep Challenge.

In dat kader gaf de wethouder kort aan dat het vinden van passende ruimte (gebied) voor bedrijfsactiviteiten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is binnen de stuurgroep Bedrijventerreinenstrategie van Economie071, waarvan Jacco Knape voorzitter is, maar dat het absoluut niet zo is dat Katwijk grond afstaat aan de gemeente Leiden. Het is onze inzet ruimte te claimen en vast te leggen voor de ontwikkelingen van in onze gemeente gevestigde bedrijven, benadrukt de wethouder.

Gelet op de belangrijke ontwikkelingen in de stuur- en werkgroep Bedrijventerreinenstrategie gaf Henk Oostingh aan dat het PMK zitting wil hebben in beide overlegstructuren. De gemeente Leiden heeft ook met meerdere verenigingen, c.q. geledingen zitting in de overlegvormen, dus dat moet ook voor Katwijk gelden. Naast een vertegenwoordiger van de KOV pleit hij voor vertegenwoordiging van het PMK. De wethouder geeft aan dat het niet aan hem is dit aan te kaarten, maar begrijpt het verzoek om de lokale belangen mede te vertegenwoordigen vanuit het PMK. Dit najaar wordt de overlegstructuur opnieuw vastgesteld en dus is het een mooi moment dat het PMK zelf het initiatief neemt om aan te haken. Henk Oosting zegt toe deze route te gaan lopen.

Blokkade

Mede door inbrengen van het PMK startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland West met het in kaart brengen van de geluidsbelasting op het ’t Heen. Twee jaar geleden werd door inzet van het PMK en de gemeente een tijdelijke blokkade van vergunningen opgeheven. Het PMK blijft deze ontwikkelingen, samen met de gemeente, volgen.

De duurzaamheidsagenda blijft een hoge prioriteit hebben in dit overleg. Het PMK had kennisgenomen van de notitie Energietransitie Economie071. Daartoe sprak het bestuur met de opsteller Marnix Zwart van st. Bedrijfsadvies. Beide partijen constateerden dat de ontwikkelingen hiervan op ’t Heen en Klei Oost voorspoedig verliepen en de volle aandacht heeft. Henk Oostingh gaf inhoudelijk en aanvullend commentaar op de notitie en geeft aan dat juist het PMK een rol spelen kan in de verdiepingsslagen en praktische uitvoering.

Zowel de wethouder als het bestuur van het PMK ervaren dit vraagstuk als belangrijk voor de lokale ondernemers, vandaar dat het een vast agendapunt in het overleg blijft. Mede doordat bekeken wordt in hoeverre een circulaire aanpak in te voeren is voor werkwijzen op ’t Heen en Klei Oost. Het PMK zegde toe hierin actief met de gemeente en eventueel de provincie te willen participeren.

Tenslotte bedankte de wethouder het PMK voor de inhoudelijke reactie op de gemeentelijke groenvisie (ook voor de bedrijventerreinen) en zegt nota te nemen van de opmerkingen. Na de aanpassingen krijgt het PMK nog een inhoudelijke terugkoppeling.