Circulariteit bedrijventerreinen geagendeerd

Algemeen


De provincie wil binnen dertig jaar 100% circulair zijn. Dat vraagt om veranderingen die op lange termijn zullen leiden tot nieuwe maatschappelijke structuren, instituties, netwerken, opvattingen en praktijken. De gewenste transities zijn processen van een lange adem, waarin het opbouwen, ombouwen of zelfs afbouwen van de nieuwe- en bestaande gebruiken hand in hand gaan. De provincie Zuid-Holland vervult de rol van opdrachtgever, verbinder en aanjager binnen de transitiethema’s: Bouw, Groene Grondstoffen en Voedsel, Maakindustrie en Kunststoffen. Het PMK is gevraagd mee te denken in een mogelijke aanpak of concretisering daarvan.

Het is niet de vraag of ondernemers meedoen in de transitie naar circulariteit, maar wanneer zij aanhaken en medeverantwoordelijkheid tonen. Datzelfde geldt voor de duurzaamheidsagenda die alleen overheden en (het georganiseerde) bedrijfsleven per regiogebied succesvol kunnen oppakken.

In het kader van het project ‘Circulaire Bedrijventerreinen’ in onze regio is er een nieuwe subsidieregeling, die gebruikt kan worden voor circulaire projecten op een bedrijventerrein. De regeling ‘Verduurzaming bedrijventerreinen’ is beschikbaar via: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/verduurzaming-bedrijventerreinen-subsidie/.

Het PMK heeft aangegeven begin september aanwezig te zijn bij de provinciale toelichting op de aanpak en bepaalt op de bestuursvergadering in september hoe en in welke vorm ingehaakt kan worden op een collectieve aanpak circulariteit.

Regeling

De regeling kan ingezet worden ten behoeve van de transitie naar een circulaire economie door:

  • het collectief organiseren van goederen en diensten en wederzijdse uitwisseling van materialen
  • het collectief verwerken van afval of grondstoffen
  • de toepassing van circulaire materialen in de inrichting van de openbare ruimte

Gedacht wordt aan activiteiten die leiden tot een lagere milieubelasting door circulair grondstoffengebruik en ketensamenwerking. Hieronder vallen maatregelen als de aanschaf van installaties zoals verpulpers, vergisters en betoncrushers, creëren van collectieve inzamelplaatsen voor afval/reststromen (bijv. circulaire hub voor beton), delen van grondstoffen en diensten op het terrein via handelsplatformen (bijv. delen van heftrucks), bio-based asfalt of bruggen van circulair materiaal.

 Voorwaarden

De regeling is mede bedoeld om samenwerking tussen ondernemers te stimuleren, via een organisatievorm (zoals het PMK). Daarnaast moeten er minimaal 3 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een circulair project, en daarin willen investeren. Als de gemeente Katwijk subsidie aanvraagt, vervalt deze vereiste.

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. In het overleg medio juli van het bestuur PMK met wethouder Knape werd afgesproken mogelijkheden te verkennen, voordat er eventueel initiatieven genomen worden.