Bezwaarprocedure vestiging Kringloopwinkel aan de Taanderstraat

Algemeen


Het Parkmanagement heeft eerder bezwaar gemaakt richting de gemeente tegen het verlenen van een vergunning voor de vestiging van de Kringloopwinkel van Stichting De Brug aan de Taanderstraat. Het PMK benadrukt dat het niets heeft tegen de opzet en werkwijze van de kringloopwinkel, maar dat het hebben van een vorm van detailhandel niet past in dit gedeelte van het bedrijventerreinen. Daarnaast vreest het PMK sterke verkeersoverlast door bezoekers van de Kringloopwinkel.

Omdat het gemeentebestuur de vergunning voor de vestiging van de Kringloopwinkel aan de Taanderstraat afgaf, startte het PMK een bewaarprocedure bij de rechter. Detailhandel op het bedrijventerrein is alleen toegestaan aan de zuidkant van de Ambachtsweg en niet in het middengebied van het terrein noordelijk van deze weg. Het PMK vreest voor precedentwerking, verkeersoverlast door bezoekers van de kringloopwinkel en vindt dat het gemeentebestuur eerder afspraken schendt. Daarbij is de inrichting van dit gedeelte van het terrein destijds zo ontworpen dat er alleen verkeer naar en van de bedrijven voor industrie gedacht is.

In het gebied rondom de Taanderstaar liggen meerdere grote bedrijven met specifiek verkeer – denk aan Oomen Verhuizers, Kapa Sierbestrating, Eetgemak en de Vink Groep – terwijl het gebied al overlast kent door de milieustraat die inmiddels een regiofunctie heeft.

Zitting

Het beroep van het PMK tegen de verstrekte vergunning voor de bouw van een pand voor en in opdracht van de Kringloopwinkel vond de tweede helft van augustus voor de Rechtbank in Den Haag plaats. De rechtbank gaf half oktober aan dat de gemeente Katwijk een deel van de argumentatie beter diende te onderbouwen en gaf daar de gemeente een aantal weken voor.

Op 17 november jl. ontving de begeleidende advocaat van het PMK de aanvullende stukken die de gemeente bij de rechtbank heeft ingediend. Kort gezegd heeft de gemeente aanvullend onderzoek gedaan door middel van verkeerstellingen op een drietal, strategisch gekozen plekken op ‘t Heen. Het PMK heeft nu vier weken om hierop te reageren.

Het bestuur van het PMK bestudeert momenteel het door de gemeente vrijgegeven onderzoek en kijkt naar de validiteit van die metingen en de daaraan gekoppelde conclusies. Naar verwachting leidt dat tot een aantal reacties, die samen met de advocaat omgezet worden tot een weerwoord.

Bedrijven

Een aantal bedrijven dat aan de Taanderstraat of de nabijheid daarvan gevestigd is, reageert ook op het gemeentelijke rapport, waarbij het PMK alle opmerkingen bundelt en meeneemt in de formele reactie.

Zoals bekend onderschreef de gemeente eerder de geconstateerde overlast door bezoekers van de milieustraat en de Kringloopwinkel en stelde de inzet van verkeerregelaars verplicht, terwijl op het straatvlak voor de milieustraat ook vakken getekend werden om verkeer naar de daar gevestigd bedrijven mogelijk te maken.

Het PMK is van mening dat de overlast door verplaatsen naar de Taanderstraat alleen maar toeneemt en zegt dat daar geen verkeerstellingen voor nodig zijn. Daarbij blijft het argument dat de eerdere afspraak detailhandel in dit gebied verbiedt, van kracht. Desalniettemin werkt het PMK aan een reactie op de gemeentelijke verkeerstelling.

Wordt (helaas) vervolgd.

 

Foto Recent overlast voor inrijden Taanderstraat