Bezwaar tegen een vestiging Mac Donalds op het bedrijventerrein

Nieuwsbrief September 2019 Algemeen


Het Parkmanagement Katwijk heeft bezwaar gemaakt tegen de komst van een vestiging van Mac Donalds op het bedrijventerrein ’t Heen. Het bestuur vindt dat een vestiging van een Mac Donalds op het bedrijventerrein niet overeenkomt met de bedoeling van het bedrijventerrein, de eerder daartoe gemaakte afspraken met de gemeente en absoluut niet past in het veiligheidsbeleid wat de ondernemers voor het bedrijventerrein ’t Heen hebben ontwikkeld (i.s.m. gemeente en politie) en waarvan de alhier gevestigde ondernemers de kosten van de beveiliging dragen. Ook verhoogt de komst van een restaurantvestiging op een ongewenste wijze de verkeersdruk. Daarnaast staat het haaks op het huidige bestemmingsplan.

 

Het bestuur van het Parkmanagement stelt: We zien een restaurantvestiging van Mac Donalds niet als een bedrijf in de zin waarvoor het bedrijventerrein ‘t Heen opgezet en ingericht is. Daarbij komt dat een restaurantvestiging binnen geen enkel punt van het bestemmingsplan past. Het voornemen wijkt op de volgende punten af van dat bestemmingsplan:

  1. Horeca is als functie niet toegestaan;
  2. Aan de eis om 80% in de voorgevellijn te bouwen wordt niet voldaan;
  3. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan;
  4. Aan het minimum bebouwingspercentage van 50-80% wordt niet voldaan.

Het bestemmingsplan dateert uit 2013 en is op deze locatie in 2016 al een keer gewijzigd naar Detailhandel terwijl daar juist de Ambachtsweg voor was bestemd. Nu wordt er drie jaar later op deze wijziging weer een wijziging van het bestemmingsplan toegestaan.

Normaliter wordt een bestemmingsplan iedere 10 jaar herzien met tussentijdse wijzigingen. We vinden het verrassend dat dit nu op één locatie tweemaal gebeurt, waarbij de nieuwe bestemming steeds verder verwijderd is van de oorspronkelijke bestemming en op alle gestelde regel(s) afwijkt.

 

Daarnaast hebben we – de gemeente Katwijk, de politie en het Parkmanagement Katwijk – een convenant ondertekend waarin we afspraken hebben vastgelegd over het beheer van het bedrijventerrein en met name de vorm van beveiliging, waarvoor de het Parkmanagement Katwijk een overeenkomst gesloten heeft met een beveiliger.  Dit convenant is samen met de gemeente opgesteld en door de voorzitter van het college ondertekend, zodat de tekst en de bedoeling van het convenant de gemeente bekend is.

De afspraken over het beheer zijn tevens vastgelegd in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de bedrijventerreinen ’t Heen/Klei Oost. Dit KVO is onder de regie van de gemeente – afdeling Openbare Orde en Veiligheid – in 2017 opgesteld en door hen ondertekend

 

Overlast

De komst van een restaurant aan de Zeilmakerstraat en de daarmee opgeroepen bezoekers- en verkeersstromen passen niet in de afspraken en regelgeving en betekent wat ons betreft een ongewenste toename van logistieke bewegingen alsmede een verhoging van het veiligheidsrisico op het gebied van vandalisme, inbraak en andere vormen van overlast.

Het Parkmanagement hoopt dat het college kennisneemt van onze zienswijze en concreet de vestiging van een Mac Donalds restaurant aan de Zeilmakerstraat 1 afwijst.