Uit de bestuursvergadering PMK van februari

Algemeen


Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk (PMK) stelt voor, samen met de gemeente planvorming te ontwikkelen voor een kwalitatieve verbetering van de bedrijventerreinen en dan met name de zuidoosthoek van ’t Heen. Verder vindt er een nadere verkenning plaats voor inzet camerabeveiliging in samenhang met inzet beveiliger en het eventueel gebruik gaan maken van een video-toezichtcentrale. Daarbij wil het bestuur voldoende financiële zekerheid voor de lange termijn. Mochten namelijk de inkomsten uit het OFK wegvallen, dienen de structurele kosten toch gedekt te kunnen worden, zonder een extra heffing bij de ondernemers neer te moeten leggen.

De vergadering van het bestuur van het parkmanagement in februari vond halverwege de maand plaats. Aan de orde waren diverse onderwerpen die het belang aangaan van de ondernemers in Klei Oost of ’t Heen, of de kwaliteit van de bedrijventerreinen betreft.

Voorzitter Henk Oostingh gaf aan dat het bestuur blij is met de ondertekening deze maand van het KVO door gemeente, politie en PMK. Vooral de opmerking van de procescoördinator van het KVO-Breed dat er lokaal sprake is van een grote betrokkenheid van ondernemers, wordt als uiterst positief ervaren en tevens gezien als een compliment aan het PMK, dat de gehele procesgang met de gemeente aanstuurde en juist de enquête richting de ondernemers uitvoerde.

Het onderzoek naar de mogelijkheid door verdichting en het meer in de hoogte kunnen gaan bouwen, gekoppeld aan een kwaliteitsverbetering – de zogenaamde Challenge – zet het PMK in voor een verkenning om de zuidoosthoek van het bedrijventerrein ’t Heen een positieve impuls te geven. Het PMK is daarbij van mening dat de gemeente niet allen het proces faciliteert, maar ook financiële verantwoordelijkheden draagt. Met deze uitgangspunten gaat het PMK het overleg verder in. In dat kader zegde het bestuur van het PMK toe te zorgen voor de communicatie, het inzichtelijk maken welke ondernemers waar zitten, het creëren van betrokkenheid en het opstellen van een inventarisatie van welke initiatieven er liggen.

Beleid

Het bestuur betreurt het dat de gemeente niet eerder schakelde voor het gebied in de zuidoosthoek van ’t Heen door richtinggevend beleid te ontwikkelen; zeker voor het gebied waar de oude Gamma gesitueerd is. Wel is er nu snel een dusdanige aanpak van de gemeente nodig, zodat er beleid inclusief kaders zijn opgesteld waar bedrijven met eventuele plannen zich binnen de kaders van een revitalisering aan dienen te houden.

Tenslotte is het bestuur PMK teleurgesteld in de huidige planvorming voor wat betreft de gemeentelijke aanpak duurzaamheid. Het onderwerp is al ruim vier jaar een agendapunt in de gesprekken met de gemeente, zonder dat de gemeente lijkt na te komen wat in eerdere overlegvormen is aangegeven. Het ongenoegen hierover wordt verwoord in een brief aan de wethouder, waarin de werkwijze van het PMK – zoals deze in de door de belangenvereniging opgestelde notitie staat – de uitgangspunten blijven.

Besloten wordt de ALV dit jaar te houden in het gemeentehuis.  Zodra de datum bekend is communiceert het PMK dat aan de leden. In het kader daarvan presenteerde penningmeester Jan v.d. Anker met een toelichting alvast de conceptbegroting en het financieel overzicht.

Verkenning

Aan de orde kwam tevens een toelichting op Label-D problematiek. Uitgezocht wordt wat het effect is van deze nieuwe regelgeving voor kantoren die toegerekend worden tot productieruimte. Het bestuur vindt het belangrijk te verkennen wat de effecten zijn voor de hier gevestigde ondernemers, omdat de verwachting is dat dit voor een flink aantal bedrijven straks ingrijpend kan zijn. De uitkomst van deze verkenning wordt in de digitale nieuwsbrief gecommuniceerd.

Het PMK ondersteunt de gemeentelijke initiatieven voor een ‘Schoonmaak-dag bedrijventerreinen’ op 19 maart aanstaande. De betrokkenheid van het PMK beperkt zich tot de communicatie in de digitale nieuwsbrief en het enthousiasmeren van bedrijven om mee te doen.

Tenslotte is het bestuur verbaasd over de berichtgeving t.a.v. het mogelijk gaan inrichten van bedrijventerreinen in Katwijk voor woningen. PMK steunt het gemeentelijke initiatief niet. De volgende bestuursvergadering is medio maart.

Foto’s

Bestuur PMK: Ton Lammers, Dick v.d. Plas, Henk Oostingh, Jan v.d. Anker en Rob Grimbergen.

Werkoverleg bestuur PMK

Penningmeester Jan v.d. Anker