Bestuursvergadering PMK in juni

Algemeen


De bestuursvergadering PMK van juni stond in het teken van het implementeren van de camerabeveiliging, het verlengen van de overeenkomst met Huschka Beveiliger vanaf 1 juli aanstaande, de voortgang van het parkeerbeleid en de inspanning van het PMK voor een kwaliteitsverbetering van de zuidoosthoek van ’t Heen. Tenslotte reageerde het bestuur op de groennotitie van de gemeente voor ’t Heen en de wens vanuit het PMK betrokken te zijn bij de regionale ontwikkeling bedrijventerreinen.

De maandelijks vergadering van het bestuur van het parkmanagement en de parkmanager richtte zich vooral op de uitvoering van de tijdens de Algemene Ledenvergadering aangenomen besluiten. Daardoor stond de overeenkomst met beveiliger Huschka geagendeerd, inclusief een prestatieovereenkomst en hun inzet middels een videotoezicht-centrale (VTC) gericht op de inzet van camerabeveiliging en de daaruit voortkomende opvolging. Vanuit de VTC worden desgewenst de beveiliger en de politie gealarmeerd of geïnformeerd. De inspanningen van het bestuur zijn erop gericht dat na de zomer deze systemen operationeel zijn.

Een onderdeel van de afspraken is de verlenging van de overeenkomst met Beveiliger Huschka. Het bestuur is namens de leden gemandateerd om de collectieve overeenkomst af te sluiten of te verlengen, waarna de individuele leden additionele afspraken – zoals extra controleronde in het bedrijf, alarmopvolging, sleutelbeheer, brandcontrole – met de beveiliger kunnen afsluiten. Door deel te nemen aan het collectief krijgt men ruim 15% korting op deze individuele afspraken.

Momenteel legt het bestuur de laatste hand aan de aanpassingen in de overeenkomst, zodat voorzitter Henk Oostingh in de laatste week van juni de overeenkomst ondertekent. Een overeenkomst die besproken is met en ondersteund wordt door de politie.

Zuidoosthoek ‘t Heen

Een deel van het bestuur sprak de afgelopen weken een aantal ondernemers die gevestigd is in de zuidoosthoek van ’t Heen. De gedeelde uitkomst uit deze gesprekken is de wens om te komen tot een kwaliteitsverbetering en vooral het nu al doorvoeren van toezicht, c.q. handhaven. Het PMK verkent samen met de gemeente in de zogenaamde Challenge wat de mogelijkheden voor het gebied zijn om de kwaliteit op te hogen, zodat het een interessant vestigingsgebied is en tevens blijft voor de daar gevestigde ondernemers.

Het bestuur PMK wees op de noodzaak van een gezamenlijke financieringsvorm, bijvoorbeeld een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, voor deze inspanningen en vroeg aan het begeleidende onderzoeksbureau Buck dit te verkennen voor de eerstvolgende vergadering, die begin juli plaatsvindt. Daarnaast is bij de gemeente aangedrongen op handhaven.

Tenslotte noemde het PMK de eerdere instemming van de gemeente op de ontwikkelingen van de voormalige Gamma een gemiste kans. Bij mogelijke ontwikkelingen in het gebied op korte en de wat lange termijn moeten deze beoordeeld worden vanuit het aspect kwaliteitsverbetering, vindt het PMK.

Gesprek

Medio mei vond een gesprek plaats tussen Birgit Hopff, regisseur regionale bedrijventerreinen, en het bestuur PMK. Een informatief gesprek waaruit blijkt dat sturing op de ontwikkelingen in de Leidse regio en met name de uitvoering daarvan van groot belang is voor ons bedrijfsleven. Het bestuur PMK vindt dat Katwijk daadwerkelijk vertegenwoordigd moet zijn in de stuurgroep en zeker ook de werkgroep. Het blijkt dat het Katwijkse bedrijfsleven in de werkgroep, waar de uitvoering van de regionaal opgezette planvorming aan de orde komt, niet vertegenwoordigd is, terwijl de gemeente Leiden er ‘dubbel’ inzit. De voorzitter PMK maakt dit bespreekbaar en onderneemt er actie om ook het Katwijkse bedrijfsleven daar te (laten) vertegenwoordigen.

Het parkeerbeleid voor ’t Heen krijgt deze maand een voorbereidend vervolg. Uitgangspunt is een parkeerbeleid voor vrachtwagens gekoppelde aan een vergunningenstelsel, waarbij de op ’t Heen gevestigde ondernemers deze gratis verkrijgen. Ook heeft het PMK concrete suggesties om het parkeerterrein voor ‘Vink’ te vergroten. Voor het parkeren van personenauto’s voert het PMK een verkennend gesprek, waarbij er meerdere opties zijn. Tevens pleit het PMK voor laadpalen langs de openbare weg en deed daartoe suggesties voor de Ambachtsweg en Lageweg, plus de parkeerstrook voor AH. Daarnaast moet de vestiging van een snel-laadstation gestimuleerd worden.

Groenbeleid

Het bestuur PMK nam kennis van de nieuwe groenvisie van de gemeente voor ’t Heen. Volgens het bestuur mist de notitie een visie richting duurzaamheid en het tegengaan van hittestress en wateroverlast. Daarnaast reageerde het bestuur op een aantal specifieke zaken. Tot slot is het bestuur PMK tegen het inrichten van bepaalde groenstroken op het bedrijventerrein met een verblijffunctie. Dit past niet in het veiligheidsbeleid, waarbij het aantal incidenten op groenstroken aangeeft dat daar vormen van vandalisme voorkomen. De reactie is aan de gemeente gestuurd middels een brief en het punt wordt geagendeerd in het overleg met de wethouder in juli.