Bestuursoverleg PMK in december

Algemeen


Tijdens de laatste bestuursvergadering van het PMK dit jaar zijn afspraken gemaakt over de portefeuille- en taakverdeling. Ook stond het bestuur stil bij de ontwikkelingen camerabeveiliging, de financiële verantwoording en het overleg met wethouder Knape. De komende weken is het PMK betrokken bij de Challenge, waar onderzocht wordt of er extra ruimte voor bedrijfsvestiging mogelijk is en tevens de kwaliteit van het bedrijventerrein geagendeerd staat. De Challenge leidt tot een advies aan het gemeentebestuur. Tevreden is het PMK over het nieuwe economische beleidsplan, waar het PMK vooraf bij betrokken was.

Terugblikkend op het afgelopen jaar gaf Henk Oostingh tijdens het bestuursoverleg van december aan, dat de juridische procedure (‘bezwaarschrift’) tegen de gemeente Katwijk nog loopt. Het betreft het bezwaar tegen het verstrekken van een vestigingsvergunning aan het bestuur van de Kringloopwinkel voor een nieuwe vestiging aan de Taanderstraat. Het PMK reikte het gemeentebestuur daarvoor eerder een alternatief plan aan.

Het PMK gaat in gesprek met wethouder Starkenburg om te verkennen of het MKB gebruik kan maken van milieustraat. Indien dit niet kan is de inzet het zoeken naar alternatieven om gescheiden afval van het bedrijfsleven op ’t Heen en Klei Oost in te zamelen en af te voeren. Een verslag van het overleg met de wethouder staat in deze nieuwsbrief. Tenslotte gaf de voorzitter aan dat het PMK de gemeente een aanwijzing gaf voor de Tender voormalig DSV-gebouw en informatie opvraagt over mogelijke bouwplannen aan de noordelijke entree van de bedrijventerreinen. Ook hier dient een uitnodigend en gezichtsbepalende bebouwing te komen met een relevante bedrijfsvestiging, vindt het bestuur PMK.

Financiën

Scheidend penningmeester Leo v.d. Krogt geeft aan dat de financiële verantwoording, opgesteld door accountant Rian Blankert, gedeeld is met het OFK. Deze verantwoording en het voorstel begroting staan geagendeerd op eerstvolgende ALV. Een belangrijk deel van de reserves zijn, is nu het voorstel, daarbij geoormerkt zijn voor een inzet camerabewaking. Het plan camerabeveiliging komt tijdens de bestuursbijeenkomst op 19 januari 2022 aan de orde, zodat besluitvorming kan plaatsvinden. Een onderdeel van de besluitvorming is het vooraf informeren van de leden.

De penningmeester geeft aan dat de huidige reguliere uitgave noodzaken tot ‘zuinig’ financieel beleid of het nemen van een besluit over het stoppen van de financiële bijdrage vanuit het PMK aan de collectieve beveiliging. De inkomsten uit het Trekkingsrecht overstijgen nu net de uitgave PMK. Dit komt mede door een aantal projecten voor de komende jaren, zoals de eventuele inzet camerabeveiliging, energietransitie, nieuw parkeerbeleid, revitaliseren ’t Heen en het gescheiden afval inzamelen. Beleidsvoorstellen die deel uitmaken van een investeringsplan, dat voorgelegd wordt aan ALV. De terugkoppeling van de accountant geeft tenslotte aan dat de penningen goed beheerd zijn. Dat blijkt ook uit de verklaring kascontrole.

Camerabewaking

De tot nu toe verzamelde informatie over inzet camerabewaking en toelichtingen daarop worden voor alsnog als te ontoereikend beschouwd om de besluitvorming af te ronden. De intentie is om op 19 januari 2022 te komen met een complete notitie inzet camerabeveiliging in het bestuursoverleg van het PMK, dat kan leiden tot besluitvorming. Antwoorden zijn nodig op de investeringskosten en kosten onderhoud en vervanging. Belangrijk is ook de relatie tot de beveiliger en een inzicht in de kosten voor het uitlezen van de camera’s middels een meldkamer en het aansturen van de dan noodzakelijke vormen van surveillance zijn. Na de keuzes in het bestuur zal het onderwerp inzet camerabeveiliging op de ALV gepresenteerd worden, inclusief (structurele) kosten. Op deze bijeenkomst geeft wethouder Knape tevens een toelichting op het beleid klimaat-adaptie en duurzaamheid van de gemeente Katwijk.

Tenslotte heeft het bestuur van het PMK de uitgangspunten voor het overleg in het kader van Challenge benoemd. Het gaat hierbij om het verkennen van mogelijkheden tot extra ruimtegebruik binnen de afspraken die de regio-gemeenten maakten bij het vaststellen van de Strategische Beleidskeuzes bij de regionale bedrijventerreinenstrategie. In de volgende digitale nieuwsbrief komen we terug op het overleg van 21 december met gemeente, PMK en het begeleidende onderzoeksbureau. Hiernaast een foto uit het overleg van 21 december.