Bestuursoverleg parkmanagement Katwijk van juli

Algemeen


De bestuursvergadering van het parkmanagement in juli stond in het teken van het verlengen van de overeenkomst met de beveiliger, invoeren camerabeveiliging en de ontwikkelingen in de zuidoosthoek van ’t Heen. Het overleg met wethouder Knape op 18 juli werd eveneens voorbereid, waarbij er aandacht was voor het vertegenwoordigen van het parkmanagement in het regionale overleg over de ontwikkeling bedrijventerreinen in relatie tot Economie071.

Het PMK participeerde in het overleg over de kwaliteitsverbetering bedrijventerrein ‘t Heen. Het betreft het creëren van ruimte voor bedrijvigheid door te verdichten en hoger bouwen mogelijk te maken, gezamelijk te werken aan een passend vestigingsbeleid en het handhaven van de geldende afspraken door de toezichthouders. Dick van der Plas gaf aan dat de eerste fase van deze zogenaamde Challenge afgerond is en dat het ondersteunende adviesbureau Buck, betaald door Economie071, de tussenbalans opmaakt. Het rapport is medio september agendapunt in de stuurgroep Bedrijventerreinen van Economie071. Het PMK krijgt half augustus de mogelijkheid het rapport in te zien en te controleren of de gemaakte afspraken en aanbevelingen ook juist geformuleerd staan. Voor de zuidoosthoek is het oprichten van een Her-ontwikkelmaatschappij belangrijk, waarbij er financiële ruimte beschikbaar komt met meerdere miljoenen. Voor de inzet en betrokkenheid in dit traject kreeg het PMK een compliment van het onderzoeksbureau.

Met Marnix Zwart van st. Bedrijfsadvies, en betrokken bij de regionale ontwikkelingen bedrijventerreinen als parkmanager in Leiden en adviseur voor ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid voor Economie071, voerde het bestuur een gesprek. Dat naar aanleiding van zijn conceptnotitie over de Energietransitie op de bedrijventerreinen. Marnix constateerde dat het PMK op ’t Heen en Klei Oost al vergaande ontwikkelingen initieerde en in planvorming gelijk en op sommige terreinen zelfs voorloopt op zijn plan. Hij complimenteerde het PMK en gaf aan dat het daarmee voor sommige onderdelen een voorbeeld kan zijn voor de andere bedrijventerreinen binnen de Leidse regio en de gemeente die deel uitmaken van Economie071. Het bestuur PMK gaf aan in gesprek te willen blijven, mede omdat de voorstellen van zijn notitie technisch beter onderbouwd en op sommige gebieden verder uitgewerkt kunnen worden.

Het gesprek dat voorzitter Henk Oostingh en de parkmanager hadden met vertegenwoordigers van Stroomkr8 over een collectieve vorm van energie-inkoop, leidt niet tot verdere initiatieven. Wel blijft het bestuur ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen. De toelichting van Willem Schoonenberg over een ‘light’ versie voor het plaatsen zonnepanelen kan interessant zijn bij bepaalde dakconstructies, vindt het bestuur. Ook op daken voor parkeervoorzieningen. Henk Oostingh bestudeert de mogelijkheden en komt daar op terug. Desgewenst kan het als bruikbare info gedeeld worden via onze nieuwsbrief.

Overleg

Uit diverse gesprekken die het voerde met de gebiedsregisseur Birgit Hopff, ambtenaren, vertegenwoordigers NCWO, en ondernemers van verenigingen komt het bestuur tot de conclusie ook vertegenwoordigd te willen zijn in de stuurgroep en werkgroep Bedrijventerreinen-strategie van Economie071. Henk Oostingh gaf aan dit te bespreken met wethouder Knape, die voorzitter van de stuurgroep is en bestuursleden van de KOV die reeds zitting hebben in het overleg. Het gaat om belangrijke ontwikkelingen voor ondernemers in ’t Heen en Klei Oost. De Leidse regio is met meerdere geledingen/verenigingen vertegenwoordigd dus dat geldt wat ons betreft voor Katwijk ook, vatte de voorzitter van het PMK het bestuursbesluit samen.

De ontwikkeling camerabeveiliging is in een afrondende fase, benadrukt portefeuillehouder in het bestuur Rob Grimbergen. De wensen zijn verwoord in een soort programma van eisen, extern gecontroleerd en voorzien van een advies voor wat betreft de relatie inzet beveiliger en videotoezichtcentrale voor het uitkijken van de camerabeelden. Rob verkent op korte termijn welke aanbieding past bij de wensen van het PMK voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost.

Penningmeester Jan van den Anker meldde dat het PMK de btw-afdracht formeel terugkrijgt. Hij heeft daartoe de route met de belastingdienst gelopen. Ook heeft hij de definitief vastgestelde rapportage over het afgelopen jaar van de accountant binnen. Het bestuur was op de hoogte van de bevindingen en gaat akkoord. Daarmee kan de penningmeester de formele verantwoording naar het OFK afronden.

bovenste foto overleg met Marnix Zwart