Bestuursoverleg februari ging deels over uitvoering

Algemeen


Als bestuur van het Parkmanagement Katwijk (PMK) willen we de ontwikkelingen in ’t Heen en Klei Oost  goed volgen en daar waar het mogelijk is vooraf ook mede bepalen. Een ambitie die een goed en proactief overleg met de gemeente vereist. Het bestuur is derhalve niet blij met de verkeersontwikkelingen die de gemeente zonder overleg vooraf voorstelde en waartegen het PMK nu bezwaar maakt. Het gaat daarbij voornamelijk om belemmering van de doorstroom op de Ambachtsweg.

De agenda van de bestuursvergadering van het PMK stond begin februari deels in het teken van de voorbereiding voor het overleg met wethouder Knape van 19 februari. Een overleg waar een bedrijfsbezoek achteraf aan gekoppeld is en waarbij ook wethouder Soetendal vanwege zijn betrokkenheid met ontwikkelingen onderwijs-arbeidsmarkt aansluit. Afgesproken wordt dat ontwikkeling duurzaamheid, stand van zaken reconstructie wegen en revitaliseren zuidoosthoek geagendeerd worden. Dat geldt ook voor de lokale ontwikkelingen van het projectplan duurzaamheid van het PMK.

Ook keek het bestuur terug op de borrel bij de start van het nieuwe jaar. Algemeen werd de opkomst, sfeer en het samenzijn als goed gekenschetst. Het idee is om 1 x per kwartaal een ondernemersborrel te houden. Vanuit het bestuur wordt nu verkend wat de mogelijkheden zijn en steekproefsgewijs de interesse gepeild.

Met de komst van een groep studenten en het starten van onderzoek deels middels een enquête onder de leden om betrokkenheid, wensen en ambities te peilen, gaat het project Duurzaamheid nu van start. De studenten kwamen 14 februari. Ze ontvingen inmiddels de opdracht en projectmanager Nico Dijkdrent en bestuurslid Aad van Duijn maakten afspraken met de Hogeschool Den Haag. De enquête waarmee een verkenning start, is voorbereid met ook Robbert Bannink en Brigitte van Rijn. Zij hebben professionele vaardigheden op dit gebied. Het gaat om een eerste contact met ondernemers binnen het project, dus extra aandacht voor goede inhoud en professionele presentatie vindt het bestuur PMK van belang.

Camerabewaking

Aan de orde kwam ook de stand van zaken rondom de camerabewaking. Nadat de horde van een vergunning medio januari genomen was, volgde de verplichte route in het kader van de nieuwe omgevingsvergunning. Aan de orde tijdens de vergadering was een korte notitie, die het proces beschrijft: verkrijgen omgevingsvergunning en start werkzaamheden door het gespecialiseerde bedrijf Pro Rec maart aanstaande. Afgesproken wordt, het proces achteraf met de verantwoordelijke bestuurders te evalueren, maar de voortgang nu niet te frustreren door navraag en het uiten van ergernissen. Architect Chris Warmerhoven is ingezet in het ingewikkelde proces voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunning. Pro Rec deed inmiddels de bestelling van de apparatuur zodat na het vergeven van de vergunning gestart kan worden.

Tenslotte kwam een aantal ontwikkelingen aan de orde waarover afspraken gemaakt werden:

  • er komt een overleg met de gemeente over verkeerssituatie ’t Heen, inclusief aansluitingen (op- en afritten) N206. Ook fietsverkeer is daarbij geagendeerd.
  • bij parkeren blijft het uitgangspunt een vorm van regulering, maar dan binnen een samenhangende aanpak. Ook hierover is binnenkort overleg met de gemeente.
  • de mogelijkheid verkenning aardwarmte: er vond vanuit het bestuur PMK een apart verkennend overleg met Michiel Ottevanger van Aardwarmte Rijnland plaats, waarbij ook ambtenaren van de gemeente betrokken waren. Het onderwerp krijgt inhoudelijk een vervolg. PMK vindt dat verdere verkenning mogelijkheden gewenst is.
  • Verkeersnotitie gemeente (actieplan Verkeersveiligheid): het bestuur PMK wil een toelichting met name op de maatregelen die voorgesteld worden voor ’t Heen. Er wordt daartoe een afspraak gemaakt met de gemeentelijke verkeersdeskundige.