Bestuursbijeenkomst PMK in teken overleg wethouder

Algemeen


Het bestuur PMK vergaderde op 14 juli jongsteleden. Aan de orde kwam een groot aantal zaken die ondernemers direct aangaat. De agenda varieerde van parkeerbeleid, het vestigingsbeleid, de warmtevisie tot ontwikkelingen onderwijs arbeidsmarkt. Een deel van de vergadering was ter voorbereiding van het reguliere overleg met wethouder Knape.

Het bestuur van het Parkmanagement bereidde tijdens het bestuurlijk overleg van woensdag 14 juli jl. het overleg met wethouder Knape voor. In dit overleg op 19 juli komt een aantal punten aan de orde, die deels al langer speelt. Het betreffen zaken zoals Ontwikkelingen parkeerbeleid, Warmtevisie en klimaatadaptie, Ontwikkelingen gebied voormalig DSV-gebouw in samenhang met gebied aan de overkant van de Ambachtsweg, Omgevingsvergunning, gebruik milieustraat door MKB, Evaluatie planvisie ’t Heen en route opstellen nieuw Economisch Beleidsplan gemeente, ontwikkelingen onderwijs arbeidsmarkt en Uitvoeringsprogramma Regionale bedrijventerreinenstrategie. De duur van de vergadering is extra lang om duidelijkheid te verkrijgen over de standpunten van het gemeentebestuur en om daar waar gemeenschappelijk beleid ontwikkeld kan worden, dit te ondersteunen.

Een ander agendapunt in het bestuursoverleg van het PMK betrof de huisvesting. Doordat het pand waar het PMK gevestigd is, overging naar een andere eigenaar – De Witt Beveiliging – veranderde de indeling van het pand en vooral de grootte van de kantoorruimte voor het PMK. In goed overleg met de nieuwe eigenaar is afgesproken om per 1 juli het pand te verlaten. Gelukkig bood ondernemer Gertjan Nell een alternatief aan. Vandaar dat, met instemming van het bestuur PMK, het secretariaat van het parkmanagement vanaf half juli gevestigd is aan de Steenbakkerstraat 11.

Warmtevisie

Op de bestuursvergadering PMK kwam ook de ALV van eind oktober aan de orde. De invulling van het programma staat geagendeerd op de bestuursvergadering van september. In ieder geval komen onderwerpen zoals de warmtevisie en een bestuurswisseling – het voorstel is dat Jan van den Anker de taak overneemt van aftredend penningmeester Leo van der Krogt en daarmee tevens bestuurslid wordt – en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (dat in relatie tot het onderwijs en mogelijke scholingsvormen) aan de orde.

Ook de warmtevisie als onderdeel van de duurzaamheidsvisie was 14 juli een agendapunt. Het bestuur PMK diende een zienswijze gericht aan het gemeentebestuur in, waardoor mee gediscussieerd kan worden over de uiteindelijke visie. Het bevreemdt het bestuur namelijk dat deze warmtevisie niet rept over de bedrijventerreinen, terwijl er wel uitspraken zijn over het loskoppelen van het aardgas. Om die reden komt het PMK met een zelf opgestelde visie/notitie warmtevisie waarin inhoudelijke informatie van en over de bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen geformuleerd wordt. Een notitie/inventarisatie maakt het PMK ook over de parkeerbehoefte van de bestaande bedrijven op ‘t Heen, zodat het nieuwe beleid gevormd wordt op basis van informatie vanuit dit bedrijventerrein en tevens aangedragen wordt door ondernemers.

Tenslotte stelde het bestuur een aantal vragen op aan de wethouder. Ook over de ontwikkeling van en de visie op het gebied van het voormalige DVS-gebouw aan de Ambachtsweg en de daar tegenover liggende hoek.

Voor antwoorden en verdere ontwikkelingen: volg de site van het parkmanagement Katwijk.