Bestuurlijk overleg januari met wethouder Knape

Algemeen


Er komt een integrale aanpak van de revitalisering van het bedrijventerrein ’t Heen, waar aandacht voor de zuidoosthoek, eventuele aanpassen bestemmingsplan, reconstructiewegen en behoud kwaliteit van het terrein aan de orde komen. Bij de opzet van het plan wordt het bestuur van het parkmanagement direct betrokken. Eerder al voortkomend uit een overleg met het PMK, zorgde wethouder Knape voor een financiële reservering voor de aanpak. Tenslotte is een mogelijke financiering vanuit het Rijk en of de provincie in het kader van de Challenge, waar het PMK intensief bij betrokken was, in voorbereiding.

Voorzitter Henk Oostingh benadrukte in het reguliere overleg met de wethouder dat het parkmanagement zich inspant voor concrete resultaten en met name resultaten die de in de gebieden gevestigde ondernemers ten goede komen. “Daarbij maken we soms keuzes, maar communiceren deze richting de ondernemers via onze maandelijkse nieuwsbrief en verantwoorden we ons op de algemene ledenvergadering. Daarbij zijn we met ons secretariaat op het bedrijventerrein laagdrempelig benaderbaar. Iets dat uit de dagelijkse praktijk ook zo blijkt. Ook houden we regelmatig voeling met de ondernemers.”

De samenwerking tussen gemeente en het PMK voorkwam het verlagen en vastzetten van spoorbrug De Vink. Daarentegen troffen gemeente en PMK elkaar voor de rechter omdat het bestuur het toekennen van een vergunning tot vestiging van de Kringloopwinkel aan de Taanderstraat onjuist vindt. De rechter oordeelde echter dat de gemeente voldeed aan de formele verplichting vooraf aan het afgeven van een vergunning. “Inhoudelijk vinden we het echter nog steeds niet kloppen en haaks staan op eerdere afspraken”, aldus Henk Oostingh tijdens het bestuurlijk overleg van maandag 16 januari jl.

Het samen optrekken bij de revitalisering van ’t Heen krijgt volop steun van het PMK. “Uitgangspunt is de vraag: wat heeft het gebied nodig?” benadrukt wethouder Knape. En juist daarin is de inbreng van het parkmanagement gevraagd. De aanpak van het project wordt nu ambtelijk uitgewerkt. De transformatie van een destijds ingericht bedrijventerrein ruim 50 jaar geleden naar de behoeften nu geeft juist bij een concrete samenwerking volop kansen.

Betekenisvolle betrokkenheid

“De ontwikkeling van de economie van Katwijk gaat ook ons aan het hart en we willen van betekenis zijn bij initiatieven of het uitwerken van plannen”, benadrukte het bestuur PMK. “Vandaar ook dat we participeren willen in overlegvormen van Economie071 en zitting hebben in de werkgroep regionale ontwikkeling bedrijventerreinen. Dat impliceert dat onze vertegenwoordiging over bepaalde vraagstukken voor de ondernemers, gevestigd op de bedrijventerreinen, breder zal zijn dan alleen voor de ondernemers in ’t Heen en Klei Oost. We zijn daarover momenteel in gesprek”, aldus de voorzitter van het PMK. Dat geldt ook voor het begrip Duurzaamheid. We zijn momenteel het containerbegrip aan het ontrafelen, zodat de vraagstukken waarmee ondernemers de komende jaren geconfronteerd worden benoemd zijn en we er deskundigheid op kunnen zetten om onze ondernemers te faciliteren. Geen gemakkelijke klus, benadrukt Henk Oostingh, maar een noodzakelijke waarbij we de organisatie van het parkmanagement momenteel aan het inrichten zijn om hier adequaat mee aan de slag te gaan. De inzet van hbo- en universiteitsstudenten (stagevormen of afstudeeropdrachten) is daarbij uitgangspunt. Daarbij werken we ook aan een deskundige invulling om deze stagiairs te kunnen begeleiden. Het containerbegrip Duurzaamheid kent meerdere pijlers – van energie, klimaatadoptie tot circulair – en we willen niet verzanden in oeverloze discussies maar stap voor stap aan het werk om oplossingen te bedenken of te verzamelen bij anderen, en onze ondernemers deze aan te kunnen bieden.

Uitvoering

Over de uitvoering van het groenbeleid werd afgesproken te verkennen of er een aanvullend aanbod onderhoud privéterreinen mogelijk is, zodat de onderneming die het groen onderhoudt voor de gemeente ook tegen een gereduceerd tarief het bedrijfsterrein kan aanpakken. Ook geeft de gemeente door welke criteria gelden bij het groenonderhoud op de bedrijventerreinen. Tenslotte komt de uitvoering van het parkeerbeleid binnenkort in een apart overleg met het bestuur PMK aan de orde. Wel was er een compliment voor de gesprekken die het bestuur PMK met ondernemers voerde om de parkeeroverlast op sommige delen van ’t Heen te verminderen.

Tenslotte werd afgesproken dat de ontsluiting aan de noordwesthoek van ’t Heen door de afdeling Verkeer van de gemeente een aandachtspunt wordt. Zeker als er een bedrijf zich aanpalend aan de N- 206 gaat vestigen nabij deze locatie.

visie-bedrijventerrein-bord-afslag-parkmanagementkatwijk-2018.jpg

Ook toonde de gemeente betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid bij het gaan uitrollen van de camerabeveiliging. Het gaat daarbij onder andere om het verstrekken van vergunningen voor het plaatsen van de masten en de aanleg van infrastructuur aansluitend op het glasvezelnetwerk.

Foto 1: bestuurlijk overleg

Foto 2: Revitaliseren gebeid met aandacht voor wegen

Foto 3: aandacht voor verkeer bij toerit bedrijventerreinen