Bestuur PMK bepaalt ALV op 12 juni aanstaande

Algemeen


Tijdens de bestuursvergadering van het Parkmanagement Katwijk op 20 maart is besloten de ALV dit jaar te houden op 12 juni aanstaande. De ALV vindt plaats bij het bedrijfspand en autoshowroom van het lid Ton Lammers op de hoek Ambachtsweg Heerenweg. Na de ALV is er een hapje (BBQ) en een drankje voor de leden van de belangenvereniging voor ‘t Heen en Klei Oost.

Het bestuur koos tijdens de vergadering in maart voor het houden van de ALV medio juni. De bestuursleden gaan ervan uit dat een aantal lopende zaken dan afgerond is en op de ALV, net als de stand van zaken over het project Duurzaamzaamheid, wordt toegelicht. Ook informatie over de eventuele nieuwe aanpak geluidzonering voor onze bedrijventerreinen is dan beschikbaar.

De jaarlijkse verantwoording vanuit het parkmanagement naar het Ondernemersfonds Katwijk (OFK) deed inmiddels penningmeester Jan van den Anker. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van de begroting voor het PMK en de verantwoording van het afgelopen jaar. De verantwoording en het advies voor de begroting lopen mede middels de inzet van accountant Rian Blankert.

Duurzaamheid

Extra aandacht besteedde het bestuur in de vergadering van maart aan de stand van zaken bij het Project Duurzaamheid. Een initiatief dat op steeds meer bedrijventerreinen en bij meer belangenverenigingen van ondernemers in onze provincie aandacht krijgt. Vandaar dat er half maart vanuit het parkmanagement een toelichting was op de aanpak vanuit het PMK aan vertegenwoordigers van Economie071.

Vanuit het project Duurzaamheid wordt eind maart de enquête over de voorgenomen aanpak in het kader van duurzame ontwikkelingen en de energietransitie aan de ondernemers op ’t Heen en Klei Oost verstuurd, zodat en de betrokkenheid van de gevestigde bedrijven gemeten wordt en hun ambities – ook door middel van gesprekken – geïnventariseerd gaan worden. Bij deze procedure zijn de drie werkgroepen met studenten betrokken. Deze werkgroepen houden zich ook bezig met het verkennen van (verplicht gestelde) beleid en mogelijke oplossingen daartoe – het liefst faciliteren vanuit een collectieve aanpak – voor de hier gevestigde bedrijven. Bij dit project is de gemeente Katwijk nauw betrokken. Dat geldt ook voor een grote kennisspeler, Onderzoeksbureau Stimular, die de projectaanpak ondersteunt, de studenten mede begeleid bij het uitvoeren van de enquête en betrokken is bij de analyse van gegevens die voortkomen uit deze enquête. De inzet van het onderzoeksbureau komt mede door een (financiële) stimulans van de provincie Zuid-Holland.

Geen verkeerslichten

Het PMK reageerde afgelopen maand uitgebreid op de toegestuurde samenvatting door de afdeling Verkeer van eerdere gemaakte reacties (waarbij het PMK voor de gemeente geldt als stakeholder) op voorgestelde verkeersmaatregelen (verwoord in het gemeentelijk Actieplan Verkeersveiligheid). Het PMK is tegen belemmerde maatregelen voor autoverkeer op vooral de Ambachtsweg en de toevoerweg naar het bedrijventerreinen, de Hoorneslaan. Met name regulering door verkeerslichten ter hoogte van de op- en afritten N206 wijst het PMK af. Tenslotte reageerde het PMK op het nieuwe gemeentelijke beleidsvoorstel Inritten. De terugkoppeling van de gemeente over Verkeer en het Inrittenbeleid wordt voor de zomer verwacht.