Bestuursvergadering Parkmanagement Katwijk april

Algemeen


Het bestuur van het parkmanagement vergadert maandelijks over allerlei zaken die het bedrijventerrein Klei Oost en ’t Heen aangaan. In dit overleg komen altijd de gespreksonderwerpen met het gemeentebestuur aan de orde. Deze gesprekken vinden iedere twee maanden plaats. Tevens zijn de ontwikkelingen rondom de wegwerkzaamheden, de beveiliging, de regionale bedrijventerreinen-strategie, de bereikbaarheid en kwaliteitsverveteringen aan de orde. Ondernemers kunnen onderwerpen inbrengen via de mail (info@parkmanagementkatwijk.nl).

  De onderwerpen die april aan de orde kwamen, waren divers. Op verzoek van het parkmanagement gaat wethouder Knape de komst van moeilijk plaatsbaren naar woningen op ‘t Heen (de zogenaamde Scheve Huisjes) heroverwegen. De wethouder erkent dat de argumentatie van het parkmanagement het gemeentebestuur nieuwe inzichten bracht.

Wat het verplaatsen van de Kringloopwinkel betreft, kwam het parkmanagement overeen dat het college van B&W zoekt naar een tevredenstellende oplossing voor de verkeersoverlast en het definitieve besluit over de vestiging van de kringloopwinkel pas neemt als er een oplossing voor de ontsluiting vanuit dit gebied is, bijvoorbeeld rechtstreeks naar de rotonde bij de Ambachtsweg.

De wethouder gaf aan dat de gemeente op het verzoek van het parkmanagement beleid ontwikkelt voor het gaan gebruiken van de milieustraat door MBK-vestigingen. Het parkeerbeleid komt aan de orde in het overleg in mei. Wat het promotiebeleid van de gemeente Katwijk betreft, heeft het parkmanagement de visie bij het gemeentebestuur bekend gemaakt en aangegeven dat er een (financiële) bijdrage gereserveerd staat.

 Vestiging

De gemeente is in een eerder stadium akkoord gegaan met de eerste fase van de omgevingsvergunning voor de vestiging van een Mac Donalds op het bedrijventerrein ’t Heen. Mede door de argumentatie van het parkmanagement zijn er bij het gemeentebestuur nieuwe inzichten gekomen. Naast het gebrek aan ruimte voor bedrijven om zich te vestigen en het bestemmimngsplan, worden ook de gezondheidsaspecten meegewogen. De gemeente verwacht dat dit najaar het definitief besluit zal vallen.

Het parkmanagement start een verkenning naar de mogelijkheden om de zuidoosthoek van ’t Heen te revitaliseren. Uitgangspunt is de kwaliteit in dit gebied, het aantrekkelijk maken voor nieuwe economische ontwikkelingen (het bijvoorbeeld meer kunnen vestigen van kennisgerelateerde bedrijvigheid) en een aanpassing van het bestemmingsplan zodat hogere bebouwing mogelijk is. Het parkmanagement wil deze notitie aanbieden aan de wethouder, zodat de discussie over mogelijkheden in dit gebied versnelt. Tevens gaat het parkmanagement de betekenis van de bedrijventerreinen in kaart brengen. Deze Facts & figures, die met een aantal deskundigen (zoals de Rabobank) opgesteld wordt, moet de economische waarde, de maatschappelijke betekenis en het effect op de werkgelegenheid van ’t Heen en Klei Oost in kaart brengen.

Afgesproken is dat, ook voor de (verplichte) maatregelen om de vormen van verduurzaming op de bedrijventerreinen de komende jaren door te voeren, het parkmanagement voor de gemeente de gesprekspartner is.

Verdere agendapunten die april aanbod kwamen zijn de verantwoording aan het Ondernemersfonds Katwijk (OFK), het opzetten van een (collectief) inkoopbeleid voor ondernemers op ’t Heen en Klei Oost en de beveiliging. Ook de effecten en gevolgen van de coronacrisis is een gesprekspunt. Hebben leden daarbij ideeën, suggesties of wensen: laat het weten aan het Parkmanagement Katwijk.