ALV van juni krijgt dit najaar een vervolg

Algemeen


Ruim vijftig ondernemers, pandeigenaren of gebruikers uit ’t Heen en/of Klei Oost, waren aanwezig op de door het bestuur van het Parkmanagement Katwijk uitgeschreven Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV op 12 juni werd gehouden in het pand van Autobedrijf Dijksman aan de Ambachtsweg. Tevens aanwezig was de groep studenten die betrokken was bij het onderzoek in het kader van het project Duurzaamheid. Na het formele deel van de ALV hield wethouder Knape een kort betoog over een kwaliteitsimpuls voor ’t Heen.

Na een welkom door voorzitter Henk Oostingh van de belangenvereniging, formeel de vorige ALV omgedoopt tot Parkmanagement Katwijk, gaf hij een korte toelichting op de agenda, het naar voren halen van agendapunt financiën en het streven rond 18.30 uur af te sluiten met de start van de BBQ. Ook gaf hij aan op deze bijeenkomst één van de studenten/onderzoekers het woord te geven om zo de aanwezige leden inzicht te geven in de opzet en werkwijze van de onderzoeken naar energietransitie, mobiliteit en klimaatadaptie, inclusief het vergroenen van de (werk)omgeving.

Bij het aan de orde stellen van het verslag van de vorige ALV, van juni 2022, gaf een van de leden aan dat hij passages in het verslag, beredeneerd vanuit zijn herinnering, miste. Hij wilde op een later tijdstip, na deze vergadering, erop terugkomen. Voorzitter Henk Oostingh verzocht hem schriftelijk te reageren op het verslag, zodat het bestuur daar kennis van kon nemen. Ook zette hij vraagtekens bij de termijnstelling van de voorzitter, hierop werd door de voorzitter geantwoord dat er geen restrictie is aan het aantal termijnen van een bestuurslid zolang er gedurende de ALV instemming is over de herbenoeming.

Stemgerechtigd

Ook ervoer het betreffende lid de uitnodiging als onjuist en maakte hij bezwaar tegen het vandaag aanwezig zijn van een grote groep waarbij het onduidelijk was wie een stemgerechtigde ondernemer op de terreinen is, dit ondanks dat iedereen vooraf bij binnenkomst met naam, adres pand en mailadres tekende. De vraag over wie de daadwerkelijke leden van de vereniging zijn en wie stemgerechtigd is, kwam ook aan de orde. Voor wat betreft de rechtsgeldigheid qua status van de ALV gaf de voorzitter aan dat de belangenvereniging destijds opgericht is om de belangen van de pandeigenaren en de daar gevestigde ondernemers te behartigen. Een opzet waar het bezwaar makende lid als toenmalig bestuurslid zelf bij betrokken was.

Uiteindelijk kwam het jaarplan aan de orde. Aan de hand hiervan vroegen twee leden wanneer de camera’s voor de beveiliging daadwerkelijk hangen en of het project Duurzaamheid een nadere toelichting krijgt.  Tijdens dit agendapunt gaf bestuurslid Rob Grimbergen aan dat het traject beveiliging door middel van camera’s al gedurende vele jaren – ook te lang voor het bestuur – loopt, zeker van voor 2019, maar dat het bestuur afhankelijk is van de vergunningverlener (gemeente).

Talloze vormen van overleg, het indienen van stukken, het opnieuw gezamenlijk terplekke kijken en het indienen van aanvragen, waarbij het PMK ondersteund werd door architect Chris Warmenhoven, leidde tot een formele gemeentelijke toezegging medio december 2023. Waarna de aanvraag daadwerkelijke plaatsing, op aangeven van de gemeente, volgde i.v.m. de inmiddels in werking getreden, omgevingsvergunning. “Conclusie nu op deze ALV: de opdracht tot plaatsen is gegeven aan de firma Pro Rec die eind juni 2024 start”. Deze mededeling kreeg veel bijval. Tenslotte had de vergadering geen verdere vragen en/of opmerkingen over het jaarplan.

Financiën

Bestuurslid Dick van der Plas toonde het schema van aftreden van de bestuursleden en gaf aan dat Henk Oostingh beschikbaar is voor een volgende periode (maximaal 4 jaar). Een lid ging niet akkoord met de procedure en was van mening dat het bestuur de gelegenheid had moeten bieden tot het voordragen van kandidaten. Het bestuur heeft de herbenoeming teruggetrokken en aangegeven precies uit te zoeken hoe de procedure geformuleerd is in de statuten. Een nieuwe voordracht zal plaats vinden conform hetgeen in de statuten is vermeld. Een deel van de aanwezigen (10) stemde hiermee in. Op korte termijn worden de leden hierover geïnformeerd en volgt een tweede helft van deze voor dit onderwerp gepauzeerde ALV.

Penningmeester Jan van den Anker gaf een toelichting op de financiën en verantwoording afgelopen   boekjaren. Deze opstelling en verantwoording was mede opgezet door de accountant die middels een accountantsverklaring aangaf dat alles verantwoord en rechtmatig verlopen was. Door het hebben van een accountantsverklaring is een kascommissie niet (meer) nodig. Bij de toelichting op de financiën benadrukte de penningmeester dat de reserves voor een groot deel (uit) geoormerkt geld bestaan voor inzet en onderhoud camerasystemen (beveiliging) en het project Duurzaamheid gedurende een looptijd van 7 jaar. De vergadering ging akkoord en stemde in met het jaarbudget Duurzaamheid, maar vroeg dat ieder jaar een toelichting, eventuele aanpassing projectplan en opnieuw accordering inzet gelden.

 Duurzaamheid

Rob Grimbergen gaf namens het bestuur een toelichting op het project Duurzaamheid. Voor alle aanwezigen was vooraf het projectplan beschikbaar. De inzet van het PMK is gericht op zoveel mogelijk collectief profijt voor de ondernemers op onze terreinen en dat deels binnen de verplichtingen waarmee individuele ondernemers te maken hebben/krijgen. Hij benadrukte dat de inspanning, opzet en werkwijze eveneens beschikbaar zijn voor groepen ondernemers op de andere terreinen (die desgewenst kunnen aanhaken bij de aanpak van het PMK) binnen de gemeente Katwijk. Het bestuur PMK gaat daartoe in gesprek met vertegenwoordigers van andere lokale bedrijventerreinen. Dat het bestuur het niet als groep alleen doet blijkt uit de werkwijze met referentiegroepen energietransitie, mobiliteit en klimaatadaptie, waarin totaal inmiddels circa 20 op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers vertegenwoordigd zijn.

Eén van de leden vroeg uit te zoeken hoe het gemeentelijk beleid en vooral de (lokale) regelgeving liggen, zodat plaatselijke ondernemers niet tegen ongewenste beperkingen lopen. Een opvatting die meerderen deelden. Tenslotte werd aangegeven bij dit punt op te passen om als vereniging niet opnieuw het wiel uit te vinden. Een opvatting die het bestuur van het PMK deelt.

Een van de studenten vertelde kort en bondig hoe zij de afgelopen maanden aan hun onderzoek werkten, waarvan zij de uitkomst eind juni aan het bestuur PMK presenteren en daarna de inhoud gecommuniceerd wordt middels onder andere de website van het Parkmanagement.

Kwaliteit

Bestuurslid Dick van der Plas gaf een toelichting op de lokale en regionale behoefte aan (nieuwe) bedrijventerreinen. Het aantal beschikbare terreinen is uiterst beperkt in onze regio. Vandaar dat het (bestuur) PMK meedenkt bij het efficiënter gebruiken van ruimte op de bestaande terreinen, inclusief ’t Heen. Voor onze terreinen geldt tevens het ervoor te zorgen dat er een goede mix tussen productiegerichte en meer kennisintensieve of andersoortige bedrijven blijft, die bijdraagt aan de werkgelegenheid. Het omvormen van panden of het gaan bouwen van panden voor slechts opslag (zoals caravans), steunt het PMK niet.

De stand van zaken rondom de Challenge, de kwaliteitsimpuls zuidoosthoek en andere delen in ’t Heen, waarbij het PMK betrokken is, lichtte Dick van der Plas eveneens toe. Hij benoemde de vorderingen sinds de vorige ALV en gaf aan dat wethouder Knape na de vergadering kort hierover iets over te melden heeft, bijvoorbeeld een regionale ontwikkelingsmaatschappij als behulpzaam instrument.

De parkeerproblematiek, zeker bij panden waar meerdere bedrijven gevestigd zijn, en het tekort aan ruimte om te parkeren, was tenslotte een kort agendapunt dat bestuurslid Ton Lammers behandelde. Het PMK geeft aan te ijveren voor een vergunningenstelsel voor vrachtwagens van de hier gevestigde bedrijven – zodat het parkeren van vrachtauto’s uit andere gemeente vermindert – gekoppeld aan een uitbreiding van mogelijkheden tot parkeren. Hierover bestaat regulier overleg met de gemeente, waarin ook de routering langzaam verkeer door ’t Heen meegenomen wordt.

 

Vervolg

Met de toezegging dat het bestuur schriftelijk terugkomt met een toelichting op de procedures – en dan met name het mandaat om te mogen stemmen als lid (ondernemer) op de ALV, de duur, de verkiezing tot en de looptijd bij de bestuurssamenstelling – sloot Henk Oostingh de vergadering af en zegde toe de ‘tweede helft’ van deze ALV zo spoedig mogelijk uit te schrijven.

Foto 1: Toelichting Rob Grimbergen op project Duurzaamheid

Onderste foto: Wethouder Knape over ROM