ALV Parkmanagement verschoven naar najaar

Algemeen


De ALV van het Parkmanagement Katwijk wordt verschoven. In eerste instantie stond deze bijeenkomst dit najaar gepland in het gemeentehuis. Onderdelen van deze bijeenkomst zijn een toelichting op een belangrijk thema voor ondernemers in ’t Heen en Klei Oost, de financiële verantwoording en de wisseling van bestuursleden. Om geen beperkingen te hebben in de komst van aantallen ondernemers door bijvoorbeeld corona-maatregelen, vindt de ALV later dit jaar plaats.

De ALV wordt verschoven om de bijeenkomst toegankelijk te laten zijn voor zo veel mogelijk leden en omdat het bestuur de procedure om te komen tot een voordracht van nieuwe bestuursleden zo goed mogelijk wenst voor te bereiden. De agenda van de vergadering wordt de leden apart toegestuurd. Deze bestaat uit een korte toelichting op het afgelopen jaar, een vooruitblik qua activiteiten, inzet en begroting. Ook komt de financiële verantwoording aan de orde en de terugkoppeling van extern toezicht op de financiën (‘kascommissie’). Omdat twee bestuursleden na twee termijnen aftreden, komt het bestuur met een voorstel voor het benoemen van nieuwe leden en een uitbreiding van het aantal bestuursleden. De procedure is dat het bestuur voordraagt en de ALV vraagt daarmee in te stemmen.

Behalve een toelichting door de voorzitter over de activiteiten en inzet in het afgelopen jaar, geeft hij ook op de ALV aan waar de prioriteiten komend jaar liggen. Naast de collectieve beveiliging gaat het daarbij om een passende regelgeving en vestigingsbeleid op de terreinen, een voor de ondernemers passend parkeerbeleid, werken aan een aantrekkelijk en uitnodigend bedrijventerrein en het kansen bieden aan de samenwerking onderwijs – bedrijfsleven. Een extra aandachtspunt is het creëren van meer ruimte – oppervlakte – voor ondernemers. Kansen die middels overleg met de gemeente Katwijk benut moeten worden. Tenslotte geeft het afscheidnemende bestuurslid Leo van der Krogt een toelichting op de begroting, de financiële verantwoording en de ‘kascontrole’.

Thema

De landelijke overheid verplicht gemeenten stringent beleid te voeren om over een aantal jaren energieneutraal te zijn. Daarnaast moet gereageerd worden op de gevolgen van klimaatveranderingen. Daarbij gaat het op het bedrijventerrein voornamelijk om het tegen gaan van hittestress en wateroverlast. Ingrijpende maatregelen die samen met ondernemers uitgewerkt moeten worden.

Verantwoordelijk wethouder Jacco Knape geeft in een toelichting van een kwartier inzicht in het gemeentelijk beleid. Vragen zoals: Wordt het bedrijventerrein losgekoppeld van het aardgas, wat zijn de alternatieven en hoe snel gaat dit proces spelen, komen in zijn voordracht aan de orde. Informatie die een must is voor alle ondernemers op het bedrijventerrein. Vooral omdat er nu nog ruimte is om het definitieve beleid (gezamenlijk) te bepalen.