Achtergrond geluidreductieplan

Algemeen


In opdracht van de gemeente Katwijk is een geluidreductieplan opgesteld voor industrieterrein ’t Heen. Het plan is een herziening van 30 januari 2012. Krachtens de ‘Wet geluidhinder artikel 67’ is een dergelijk plan vereist als de geluidbelasting de waarde van 50 dB(A) ter plaatse van de zonegrens overschrijdt.

De grenswaarde van 50 dB(A) wordt op de zonegrens overschreden. Als gevolg van de overschrijding mogen nu geen omgevingsvergunningen (die een zekere geluidbelasting op de zonegrens veroorzaken) worden afgegeven totdat de zone is hersteld. De voorgenomen en te treffen maatregelen om de geluidbelasting voor het hele industrieterrein te verminderen tot beneden de bedoelde grenswaarden, zijn beschreven in het geluidreductieplan. Ook na de in de afgelopen 5 jaar getroffen maatregelen is er nu nog sprake van een overschrijding op de zone. Derhalve dient het bestaande geluidreductieplan te worden vernieuwd en geactualiseerd. De Omgevingsdienst heeft de opdracht om een en ander in kaart te brengen.

klei oost.JPG

Het vigerende bestemmingsplan van Bedrijventerrein ’t Heen laat de vestiging van ‘grote lawaaimakers’ in de zin van de Wet Geluidhinder toe. Om de emissie van geluid te beperken en te beheersen werd in 1990 ter uitvoering van die wet rond het gehele bedrijventerrein een 50 dB-contour vastgesteld. Op de zonegrens mag het geluid, afkomstig van de bedrijven gelegen op het industrieterrein gezamenlijk, niet meer bedragen dan 50 dB(A).

Meting

Om de geluidbelasting op de zonegrens te bepalen is voor elk bedrijf op ’t Heen de representatieve geluidsituatie bepaald (hoog activiteitenniveau dat meer dan 12 dagen per jaar voorkomt). Het beoordelen en beheren van de geluidbelasting van een industrieterrein als ’t Heen kan alleen door middel van een akoestisch rekenmodel. In dit zogenaamde zonebeheermodel zijn alle akoestisch relevante geluidbronnen opgenomen. Om de zonegrens blijvend te kunnen respecteren zijn de volgende maatregelen benodigd, die grotendeels overeenkomen met de maatregelen uit het vorige geluidreductieplan.

1. Inventariseren, modelleren en indien nodig, borgen door middel van maatwerkvoorschriften van de geluidemissie van alle bedrijven die nu geen akoestisch model hebben. Voor de AMvB-bedrijven levert dit een te verwachten reductie van 4 dB(A).

2. Toepassen van 1 dB reductie vanwege redelijke sommatie.

3. Treffen van geluid-reducerende voorzieningen. De precieze invulling en motivatie van maatregelen is mogelijk na stap 1.

werkzaamheden t heen.jpg

Ten opzichte van het vorige plan worden de volgende aanvullende acties benoemd:

4. Onderzoek doen naar bedrijven die een aanzienlijke groepsreductie hebben zodat de werkelijke geluidemissie = de gemodelleerde geluidemissie = de vergunde geluidemissie. Uiteindelijk dienen de groepsreducties (behalve die voor redelijke sommatie) gemiddeld vrijwel 0 dB te zijn.

5. Bij vergunningverlening of het opleggen van maatwerkvoorschriften het beleid van het zonebeheersplan volgen.

Uit de resultaten blijkt dat met stap 1, 2 en 3 de zone weer overal gerespecteerd kan worden.

Uit de actualisatie is echter gebleken dat diverse bedrijven geluidruimte hebben die niet wordt gebruikt dan wel een hoge geluidemissie hebben die wordt gereduceerd door middel van een groepsreductie. Hiervoor is stap 4 toegevoegd.

De bedrijven op het terrein leveren gezamenlijk geluidruimte in en krijgen er gezamenlijk op andere locaties van de zonegrens geluidruimte voor terug. Er is in principe geluidruimte voldoende mits ongebruikte geluidruimte niet blijvend geclaimd wordt.

Bij de wijziging van de Wet geluidhinder op 1 januari 2007 werd het zonebeheer voor industrieterrein ’t Heen een bevoegdheid van de gemeente Katwijk.